Policia Local

La Policia Local de Vilanova del Camí es va crear a principis de la dècada dels 80. Els antecedents, però, es troben en els vigilants municipals o els guàrdies municipals que s'ocupaven de fer complir les ordres que es donaven des de l'alcaldia i dels quals en podem trobar referències escrites a la premsa dels anys 50 i fins i tot ja anteriorment.

Les competències de la Policia Local, estan circumscrites a la ciutat on presten el servei, és a dir, a Vilanova del Camí en aquest cas. Les competències es troben recollides a l'article 53 de la Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i a la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les Policies Locals.

 1. Protecció de les autoritats de les Corporacions Locals i vigilància i custòdia dels seus edificis i instal·lacions.
 2. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit dins el casc urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
 3. Instruir atestats per accidents de circulació dins el casc urbà.
 4. Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.
 5. Participar a les funcions de la Policia Judicial, en la forma que s'estableix a l'article 29.2 d'aquesta llei.
 6. La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant en la forma que preveu la llei, en l'execució dels plans de Protecció Civil.
 7. Efectuar diligències de prevenció i accions encaminades a evitar actes delictius en el marc de la col·laboració establerta per les Juntes de Seguretat.
 8. Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de manifestacions i manteniment de l'ordre a grans concentracions humanes, quan siguin requerits per això.
 9. Cooperar a la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per això.
 10. Vigilar els espais públics.
 11. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i protecció de l'entorn.
 12. Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària al municipi.
 13. Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

 

Plaça Castell, 1 baixos (Casa Consistorial) - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon:938 055 050
Fax: 938 060 084
Adreça electrònica: policialocal@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 24.02.2021 | 15:54