Junta de Govern Local

Composició i atribucions de la Junta de Govern Local


Relació de continguts:

Composició de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local estarà integrada per l’alcaldessa i pels següents regidors/es:

 • Eva Mª Vadillo Margarit
 • Francisco José Saucedo Cabrera
 • Carlota Silva Solís
 • Rafael Gabarri Amador
 • Jordi Barón Escriche

Atribucions de la Junta de Govern Local

 La Junta de Governles atribucions següents:

 1. Dirigir, inspeccionar, impulsar els serveis i obres municipals i disposar despeses dins dels límits de la meva competència. 
 2. La concessió de llicències i la presa de coneixement de les comunicacions prèvies i declaracions responsables en matèria d’obertura d’establiments, industrials i comercials i de qualsevol altra índole i llicències d’obres en general, excepte que les ordenances o lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple. 
 3. Aprovar l’oferta de treball públic d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 
 4. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple. 
 5. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 
 6. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, així com l’alineació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits: 
 • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
 • La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic en què la seva alienació no es trobi prevista en el pressupost.

Periodicitat de les sessions

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària el segon i quart dimecres de cada mes, exceptuant el mes d’agost, a les 11:00 hores i tindran lloc a la sala de Juntes de l’Ajuntament.

Les sessions extraordinàries i les extraordinàries i urgents tindran lloc quan siguin convocades per l'Alcaldia.

Relació dels Acords de la Junta de Govern Local de Vilanova del Camí:
(Actes anonimitzades per publicar a Transparència)

Darrera actualització: 28.02.2024 | 08:28
Darrera actualització: 28.02.2024 | 08:28