Certificat d’empadronament

Certificat emès que acredita les inscripcions d'una persona al Padró Municipal d'Habitants i on també es poden fer constar les persones que conviuen. A diferència dels volants d'empadronament, el certificat és l'únic document que acredita fefaentment la residència o convivència d'un ciutadà davant determinades instàncies de l'administració o davant un procés judicial.

En cas que el certificat s'emeti a nom d'un difunt el podrà sol•licitar qualsevol persona major d'edat que acrediti relació de parentiu amb el difunt o la persona que consti com a hereva si adjunten el documents acreditatius.

Quin cost té:

Els cost dels certificats és de 2€, segons les Ordenances Fiscals vigents.

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquest tràmit el pot fer qualsevol persona major d’edat empadronada o que hagi estat empadronada al municipi o una persona, major d’edat, amb autorització expressa, per escrit i signada de la persona major d’edat que sol·licita el certificat.

Cal aportar:

  • Majors d’edat: DNI o passaport.
  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg):

    Certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.

  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
  • Quan el certificat s’hagi d’emetre a nom d’un difunt s’hauran d’aportar els documents acreditatius del parentiu (llibre de família,...) de que qui ho demana es beneficiari de l’herència (testament...).
  • Si no compareix la persona que sol·licita el certificat i autoritza a un major d’edat per que faci el tràmit en nom seu:

    Cal portar una autorització expressa, per escrit i signada pel sol•licitant i acompanyada del document d’identitat original d’aquest. La persona autoritzada haurà d’aportar també l’original del seu document d’identitat.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 23.01.2023 | 10:27