Ajuts per a les famílies amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten

Termini de presentació fins al 26/10/2020

Descripció:

Concessió d'ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten.

Poden sol·licitar aquest ajuts persones diagnosticades com a persona celíaca, intolerant o al·lèrgica al gluten i que compleixin els requisits establerts en les bases corresponents.

Els ajuts tenen l'objectiu de contribuir a pal·liar el sobre cost que suposen els aliments sense gluten.

Aquest tràmit s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, fent servir l’instància genèrica i adjuntant la documentació que s’especifica més avall i que adjuntem a la banda dreta d’aquest tràmit.

El tràmit es realitza a través de la plataforma eTRAM, i és necessari certificat digital. En cas de no disposar de certificat, us podeu donar d'alta a idCAT Mòbil, que us permetrà fer el tràmit i que es realitza en poc temps de manera senzilla. Des d'aquest enllaç trobareu més informació i us podreu donar d'alta. Donar-se d'alta a idCAT Mòbil

Per a més informació us podeu dirigir a l'Àjuntament de Vilanova del Camí, al telèfon 93 805 44 22

Quan es dóna resposta:

Les persones interessades han de formular una sol·licitud d’acord amb el model que consta com a annex d’aquesta convocatòria. S’han de dirigir a la senyora Alcaldessa de l’Ajuntament, i s’han de presentar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden sol·licitar aquest ajuts persones diagnosticades com a persona celíaca, intolerant o al·lèrgica al gluten i que compleixin els requisits establerts en les bases corresponents.

Cal aportar:

 • - NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: el certificat de naixement o llibre de família.
  - Certificat d’ingressos del darrer exercici fiscal, emès per l’Agència Tributària, per a cadascun dels membres de la unitat familiar.
  (S’entén per unitat familiar: el pare i la mare o, si s’escau, el tutor o tutora legal; el sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l’últim exercici, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així con els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.
  En cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també són membres computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació;així com els fills o filles, si n’hi hagués.)
  - El volant d’empadronament del sol·licitant. Aquest volant s’incorporarà d’ofici per part de l’Ajuntament.
  - Una declaració on es faci constar que no concorre cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.
  - Certificat mèdic del diagnòstic de persona/es celíaca/ques, intolerants o al·lèrgiques al gluten.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 25.09.2020 | 11:28