Ajuts per a les famílies amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten

Fins al 22 de febrer de 2024

 

Descripció:

Concessió d'ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten.

Poden sol·licitar aquest ajut persones diagnosticades com a persona celíaca, intolerant o al·lèrgica al gluten i que compleixin els requisits establerts en les bases corresponents.

Els ajuts tenen l'objectiu de contribuir a pal·liar el sobrecost que suposen els aliments sense gluten.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Vilanova del Camí fins al 22 de febrer de 2024.

Documentació a presentar en format PDF editable (la podeu omplir al vostre ordinador):


En cas de tràmit telemàtic:

 • És necessària identificació digital. Si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol·licitar-lo en el següent enllaç: Sol.licitar un IdCat mòbil.
  (Si voleu conèixer com donar-se d'alta a idCAT Mòbil cliqueu aquí).

Quan es dóna resposta:

Les persones interessades han de formular una sol·licitud d’acord amb el model que consta com a annex d’aquesta convocatòria. S’han de dirigir a la senyora alcaldessa de l’Ajuntament, i s’han de presentar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden sol·licitar aquest ajut persones diagnosticades com a persona celíaca, intolerant o al·lèrgica al gluten i que compleixin els requisits establerts en les bases corresponents.

Cal aportar:

 • Documentació a presentar:

  - Instància específica de sol·licitud de l'ajut.

  - Document d'autorització de consulta de dades a altres administracions.

  - Document amb les dades bancàries per fer l'ingrés de l'ajut (en cas de ser concedit).

  - NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: el certificat de naixement o llibre de família.

  Certificat d’ingressos del darrer exercici fiscal, emès per l’Agència Tributària, per a cadascun dels membres de la unitat familiar.
  (S’entén per unitat familiar: el pare i la mare o, si s’escau, el tutor o tutora legal; el sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l’últim exercici, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.
  En cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també són membres computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació; així com els fills o filles, si n’hi hagués.)

  - El volant d’empadronament del sol·licitant. Aquest volant s’incorporarà d’ofici per part de l’Ajuntament.

  - Una declaració on es faci constar que no concorre cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

  - Certificat mèdic del diagnòstic de persona/es celíaca/ques, intolerants o al·lèrgiques al gluten.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les OACs (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, amb la documentació requerida en el tràmit.

Darrera actualització: 26.02.2024 | 07:54