Ajuts per a les famílies amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten

Descripció:

Concessió d'ajuts per a les famílies de Vilanova del Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten.

Poden sol·licitar aquest ajut persones diagnosticades com a persona celíaca, intolerant o al·lèrgica al gluten i que compleixin els requisits establerts en les bases corresponents.

Els ajuts tenen l'objectiu de contribuir a pal·liar el sobrecost que suposen els aliments sense gluten.

Aquest tràmit s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, fent servir l’instància genèrica i adjuntant la documentació que s’especifica més avall i que adjuntem a la banda dreta d’aquest tràmit.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Vilanova del Camí fins a l'11 d'agost de 2021

Quan es dona resposta?

Les persones interessades han de formular una sol·licitud d’acord amb el model que consta com a annex d’aquesta convocatòria. S’han de dirigir a la senyora alcaldessa de l’Ajuntament, i s’han de presentar en el Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar aquest ajut persones diagnosticades com a persona celíaca, intolerant o al·lèrgica al gluten i que compleixin els requisits establerts en les bases corresponents.

Cal aportar:

Documentació a presentar:

 • - Instància específica de sol·licitud de l'ajut (pdf editable)
 • - Document d'autorització de consulta de dades a altres administracions (pdf editable)
 • - NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: el certificat de naixement o llibre de família.
 • - Certificat d’ingressos del darrer exercici fiscal, emès per l’Agència Tributària, per a cadascun dels membres de la unitat familiar.
  (S’entén per unitat familiar: el pare i la mare o, si s’escau, el tutor o tutora legal; el sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l’últim exercici, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així con els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.
  En cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també són membres computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació; així com els fills o filles, si n’hi hagués.)
 • - El volant d’empadronament del sol·licitant. Aquest volant s’incorporarà d’ofici per part de l’Ajuntament.
 • - Una declaració on es faci constar que no concorre cap dels supòsits que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.
 • - Certificat mèdic del diagnòstic de persona/es celíaca/ques, intolerants o al·lèrgiques al gluten.

El tràmit pas a pas

 1. Descarregueu i ompliu el document adjunt de sol·licitud, que es troba a la banda dreta d'aquest formulari, i que és editable en el mateix ordinador.
 2. Cliqueu sobre l'accés a Tramitar la Instància genèrica, i seleccioneu clicant Instància genèrica. Ompliu les dades requerides al formulari de tramitació i adjunteu l'arxiu en format pdf o imatge la documentació requerida (Instància de sol·licitud). Finalment, premeu "Enviar".

IMPORTANT: Si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol·licitar-lo en el següent enllaç: Sol.licitar un IdCat mòbil
(Si voleu conèixer com donar-se d'alta a idCAT Mòbil cliqueu aquí)

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 15.07.2021 | 10:54