Convocatòria i bases del concurs-oposició lliure per a la cobertura definitiva d’una plaça de dinamitzador/a del casal de la gent gran

Divendres, 13 de maig de 2022

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs-oposició lliure per a la cobertura definitiva d’una plaça de dinamitzador/a del casal de la gent gran, en règim laboral fix, inclosa en l’oferta pública d’ocupació 2022.

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió en règim laboral fix amb caràcter indefinit, pel procediment de concurs – oposició lliure, d’una plaça de Dinamitzador/a del Casal de la Gent Gran, grup de classificació C1 vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, inclosa a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2022.

Les hores de dedicació a l’esmentat lloc de treball serà de 30 hores a la setmana. L’horari serà condicionat a les necessitats del servei de dilluns a diumenge amb els descansos que estableixi la Llei, però generalment de dilluns a divendres de 9 a 12 h i de 15 a 18 h.

Àrea: Serveis Socials

  • Grup: C1
  • C.D.: 15
  • C.E.: 321,92 € mensuals
  • Sou brut mensual: 1.491,84 €

En tot allò que no s’especifiqui i hi sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.

El període per la presentació d'instàncies serà del 16/05/2022 al 13/06/2022.


Relació de documents en format pdf editable necessaris per presentar-se a la convocatòria:

(Es poden omplir al PC i descarregar-los per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

  • Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí: Ajuntament i Casal de la Gent Gran.

  • Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 10.01.2023 | 10:39