Convocatòria i bases del concurs lliure per a la cobertura definitiva de dues places de peó/na de la brigada de la neteja, més les que hi hagi vacants en el moment de la convocatòria

Divendres, 13 de maig de 2022 a les 09:02

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs lliure per a la cobertura definitiva de dues places de peó/na de la brigada de la neteja, més les que hi hagi vacants en el moment de la convocatòria, en règim laboral fix, inclosa en l’oferta pública d’ocupació 2022.

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió en règim laboral fix amb caràcter indefinit, pel procediment de concurs lliure, de dues places de Peó/na de la brigada de la neteja, més les que hi hagi vacants en el moment de la convocatòria, grup de classificació E vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, inclosa a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2022.

Les hores de dedicació als esmentats llocs de treball serà de 30 hores a la setmana una plaça, i l’altre de 15 hores a la setmana que es realitzaran durant els caps de setmana i dies de festa. L’horari serà condicionat a les necessitats del serveis de dilluns a diumenge amb els descansos que estableixi la Llei, per tal de cobrir les activitats del servei i/o les urgències que puguin sorgir.  mplicant la lliure disponibilitat de l’ocupant per a ser requerit en dies feiners o no feiners del calendari laboral, com a conseqüència d’activitats, la distribució es podrà realitzar de forma rotatòria i segons quadrant de serveis.

  1* Plaça 1 30/setmana Plaça 2 15 h/setmana
Àrea Règim Interior - Dep. de Neteja Règim Interior - Dep. de Neteja
Grup E E
C.D. 10 10
C.E. 267,30 € 267,30 €
C. Festivitat - 68,25 €
Sou brut mensual   949,66 € 543, 08 €

 

En tot allò que no s’especifiqui i hi sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.

El període per la presentació d'instàncies serà del 16/05/2022 al 13/06/2022.


Relació de documents en format pdf editable necessaris per presentar-se a la convocatòria:

(Es poden omplir al PC i descarregar-los per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

  • Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí: Ajuntament i Casal de la Gent Gran.

  • Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 10.01.2023 | 10:39