Convocatòria del procés de selecció per a l’accés lliure, mitjançant oposició de dues places d’agent de la policia local

Dimarts, 7 de maig de 2024

Bases específiques reguladores del procés de selecció per a l’accés lliure, mitjançant oposició de dues places d’agent de la policia local de la plantilla del personal funcionari d’aquest Ajuntament, que figura inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2024.

El termini d'aquesta convocatòria és des del 7/05/2024 al 03/06/2024, ambdós inclosos.

 

És objecte d’aquesta convocatòria, la selecció mitjançant Oposició lliure, de dos llocs de treball d’agent de la Policia Local, incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2024, enquadrat en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C1, nivell de destí 15, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les Policies Locals, i en la fitxa descriptiva del lloc de treball corresponent.

En tot allò que no s’especifiqui i hi sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.

Atès que el nombre de places convocades és inferior a tres, no s’incorporen les previsions de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, introduïda per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, pel que fa referencia a la igualtat entre homes i dones i la reserva d’un percentatge de places a dones en la convocatòria de processos selectius.

Amb l’objectiu de limitar al màxim el nomenament de personal interí en llocs de treball dels cossos, escales i especialitats de personal funcionari, aquesta convocatòria inclou places addicionals per cobrir futures vacants, a càrrec de les ofertes de treball públic dels dos anys següents, atenent la DA30a del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. Aquestes places addicionals es descomptaran de les ofertes de treball públic properes. Les places s’adjudicaran a les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu sense obtenir plaça, en el moment que es produeixi la vacant en aquest lloc de treball. Quedant sense efecte aquesta relació d’aspirants aprovats una vegada transcorreguts tres anys a contar de la data de resolució de la convocatòria.

Les borses de treball anteriors d’aquest lloc de treball a aquesta convocatòria queden sense efecte al constituir-se una de nova en aquesta.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància, relació de mèrits i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 7.05.2024 | 11:43