Retribucions de càrrecs electes

Llistat de contingut:

 

El Ple de la Corporació va establir, amb efectes 17 de juny de 2023, els electes que exerciran els seus càrrecs en els règims de dedicació exclusiva o parcial així com les seves retribucions anuals.
 

Càrrec

Dedicació

Retribució anual

Noemí Trucharte

Alcaldessa

 

Exclusiva

 

51.495,08 €

Eva Vadillo Margarit

1a tinent d’alcaldessa i regidora de Règim Interior i Serveis Socials

 

Parcial de 18 h/setmanals

 

24.658,62 €

Carlota Silva Solís

3a tinent d’alcaldessa i regidora de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Agermanament

 

Exclusiva

 

21.000,00 €

Judith Ranz Ramos

Regidora de Solidaritat, Gent Gran, Igualtat i Benestar animal

 

Parcial de 30 h/setmanals

 

18.200,00 €


Així mateix, el Ple va establir, amb efectes 17 de juny de 2023, el règim d’indemnitzacions per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual formin part els regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial.
 

Òrgan

Indemnització per assistència

Ple

225,00 €

Comissions informatives i equiparables

65,00 €

Juntes de Govern

225,00 €

Juntes de portaveus

120,00 €

Altres òrgans col·legiats

75,00 €

Consell de Presidència

250,00 €


I també es van establir les indemnitzacions mensuals per al mandat 2023-2027, dels Grups Polítics Municipals i dels regidors electes.
 

Concepte

Import

Grup municipal

80,00 €/mensuals

Regidor electe

65,00 €/mensuals


Retribució de personal eventual
 

Assessor

28.058,06 € anuals

 

Retribucions i indemnitzacions mensuals dels càrrecs electes de Vilanova del Camí:

 

Darrera actualització: 1.03.2024 | 10:08
Darrera actualització: 1.03.2024 | 10:08