Comunicació prèvia d'obres

DESCRIPCIÓ

Comunicació de determinades obres i treballs que no estan subjectes a la concessió de llicència urbanística.
Es pot consultar la relació completa a l'article 3 de l'Ordenança de comunicació d’obres.
Queda exclosa d'aquest règim de comunicació d'obres la comunicació de qualsevol activitat amb incidència ambiental, la qual es regirà per la normativa específica de control i intervenció ambiental.
L'àmbit territorial d'aplicació del règim de comunicació comprèn tot el terme municipal de Vilanova del Camí.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot comunicar?

Qualsevol persona interessada en iniciar una actuació urbanística contemplada en el règim de comunicació d'obres.

Quan ho pot comunicar?

L'interessat/ada pot efectuar la comunicació en qualsevol moment.
En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que aquestes obres s'hauran d'iniciar com a màxim en el termini de dos mesos des de la seva presentació a l'Ajuntament i que s'hauran d'acabar en el termini definit en el projecte tècnic, que en cap cas haurà de superar com a màxim l'any.

Quin cost té?

L'interessat/ada ha d'abonar la quantitat econòmica pertinent establerta en l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions. Instal•lacions i Obres (ICIO). L'interessat/ada també ha d'abonar la taxa per llicències o comprovació d’activitats comunicades en matèria d’Urbanisme, establerta en l’ordenança fiscal núm. 23, així com la fiança per garantir la reposició dels serveis públics afectats per l’obra, si s’escau.
A aquests efectes, un cop presentada la comunicació prèvia d’obres, l’Ajuntament procedirà a l’aprovació de la liquidació provisional dels tributs imputables i es notificarà a l’interessat/da.

Quant de temps tarda la tramitació?

Un cop aportada la documentació requerida, el ciutadà no necessita la confirmació de l'Ajuntament per iniciar els treballs. En conseqüència, no hi ha efectes de silenci administratiu ni possibilitat de presentar recurs.

Documentació que cal aportar

(PER TRAMITAR TELEMATICAMENT CAL PREVIAMENT EMPLENAR ELS IMPRESSOS CORRESPONENTS I ANNEXAR-LOS JUNTAMENT AMB LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ UTILITZANT EL TRÀMIT D’INSTÀNCIA GENÈRICA DISPONIBLE A LA SEU ELECTRÒNICA)

(*Podeu accedir als documents directament des dels títols marcats en color blau)


SUPÒSITS ENUMERATS EN L'ARTICLE 3.1.
Documentació que cal aportar:

 

 • Imprès de comunicació en els supòsits de l'article 3.1
 • Declaració responsable de conformitat amb la normativa urbanística, pels supòsits de l'article 3 de l'ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres
 • No és preceptiva l’acreditació de la intervenció d’un tècnic competent. No obstant, caldrà adjuntar aquesta declaració del promotor de les obres en què es deixi constància que és coneixedor de la situació urbanística de l’edifici, terreny o solar a on es pretenen realitzar les obres.
 • Croquis o fotografies i pressupost detallat on es separin i valorin les diferents partides a executar.
 • En el cas d’obres en locals comercials o de reforma de vestíbuls d’edificis, on modifiquin graons o rampes d’accés sense tocar cap element estructural, s’hauran d’aportar plànols d’estat inicial i modificat amb seccions i fotografies.


SUPÒSITS ENUMERATS EN L'ARTICLE 3.2.
Documentació que cal aportar:

 

 • Imprès de comunicació en els supòsits de l'article 3.2
 • Declaració responsable de conformitat amb la normativa urbanística, pels supòsits de l'article 3 de l'ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.
 • Projecte tècnic o memòria valorada, segons el cas, i full d’assumpció de direcció facultativa signat i visat.
 • Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus.
 • Pel que fa a la fiança a imposar, quan sigui preceptiva, que respongui de la possible afectació de paviments, arbrat, mobiliari urbà i d’altres serveis, durant l’execució de les obres, s’estableix un valor de 1,95% del pressupost de les obres, amb un mínim de 150 €, que es podrà dipositar mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES84 2100 0373 1502 0001 7736 i presentar resguard de l’enviament adjunt a la comunicació d’obres.


SUPÒSITS ENUMERATS EN L'ARTICLE 3.3.
Documentació que cal aportar:

 

Primera utilització i ocupació TOTAL dels edificis

A més, pel cas d’edificis plurifamiliars:

 • Escriptura d’obra nova i divisió horitzontal, si s’escau.
 • Certificat de la Secretaria de Telecomunicacions.

Canvi d'ús dels edificis i instal•lacions excepte l’ús residencial

A més, en cas d’haver de realitzar obres subjectes al règim de comunicació, art. 3, Grup 1 de l’Ordenança mpal.:

 • Pressupost detallat on es separin i valorin les diferents partides a executar.
 • Pel que fa a la fiança a imposar, quan sigui preceptiva, que respongui de la possible afectació de paviments, arbrat, mobiliari urbà i d’altres serveis, durant l’execució de les obres, s’estableix un valor de 1,95% del pressupost de les obres, amb un mínim de 150 €, que es podrà dipositar mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES84 2100 0373 1502 0001 7736 i presentar resguard de l’enviament adjunt a la comunicació d’obres.

A més, en cas d’haver de realitzar obres subjectes al règim de comunicació, art. 3, Grup 2 de l’Ordenança mpal:

 • Projecte tècnic o memòria valorada, segons el cas i assumpció de direcció facultativa.
 • Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus.
 • Pel que fa a la fiança a imposar, quan sigui preceptiva, que respongui de la possible afectació de paviments, arbrat, mobiliari urbà i d’altres serveis, durant l’execució de les obres, s’estableix un valor de 1,95% del pressupost de les obres, amb un mínim de 150 €, que es podrà dipositar mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES84 2100 0373 1502 0001 7736 i presentar resguard de l’enviament adjunt a la comunicació d’obres.

Instal•lació d’elements publicitaris

 • Imprès de comunicació en els supòsits de l'article 3.3 (instal•lació d'elements publicitaris)
 • Declaració responsable de conformitat amb la normativa urbanística, pels supòsits de l'article 3 de l'ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.
 • Plànol d’emplaçament i fotografies de l’estat actual de la façana o terrenys.
 • Documentació tècnica que inclogui, entre d’altres, pressupost i plànols de planta, alçat i secció, a escala suficient, degudament acotats, de la instal•lació, amb expressió dels diferents elements que la constitueixen, amb la concreció dels materials, qualitats, textures i colors a emprar en la construcció d’aquests elements.

Formalització d’operacions jurídiques sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal

 • Imprès de comunicació en els supòsits de l'article 3.3 (formalització d’operacions jurídiques sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal)
 • Declaració responsable de conformitat amb la normativa urbanística, pels supòsits de l'article 3 de l'ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.
 • Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats.
 • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat.
 • Proforma del document públic o privat.

Actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic

 • Imprès de comunicació en els supòsits de l'article 3.3 (actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic)
 • Declaració responsable de conformitat amb la normativa urbanística, pels supòsits de l'article 3 de l'ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.
 • Fotografies i pressupost detallat on es separin i valorin les diferents partides a executar.
 • Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus.

Instal•lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics

 • Imprès de comunicació en els supòsits de l'article 3.3 (instal•lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics)
 • Declaració responsable de conformitat amb la normativa urbanística, pels supòsits de l'article 3 de l'ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.
 • Declaració responsable signada per l’empresa instal•ladora conforme:
  • a) Compleix els requisits normatius pel seu exercici.
  • b) Està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o al registre equivalent d’una altra Comunitat Autònoma de l’Estat espanyol.
  • c) No concòrren incompatibilitats legals ni circumstàncies inhabilitants per al desenvolupament de l’exercici professional.
  • d) Disposa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura adient pels riscos en què pugui incórrer i que es derivin del seu exercici.
  • e) Disposa de la documentació acreditativa corresponent.
  • f) Es compromet a mantenir el compliments dels punts anteriors, durant la vigència d’aquest reconeixement o exercici.
 • Projecte signat per tècnic competent si supera els 10kW de potència o, memòria tècnica valorada per a potència <10 kW, sempre que no tingui afectació estructural en el conjunt edificatori ni alteri la configuració arquitectònica, i assumpció de direcció facultativa.
 • Certificat d’homologació dels col•lectors.

Obres de connexió, substitució, sondejos de comprovació i reparació d’avaries d’infraestructures de serveis tècnics

 • Imprès de comunicació en els supòsits de l'article 3.3 (Obres de connexió, substitució, sondejos de comprovació i reparació d’avaries d’infraestructures de serveis tècnics)
 • Declaració responsable de conformitat amb la normativa urbanística, pels supòsits de l'article 3 de l'ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres.
 • Pressupost detallat on es separin i valorin les diferents partides a executar.
 • Plànol de l’emplaçament.
 • Pel que fa a la fiança a imposar, quan sigui preceptiva, que respongui de la possible afectació de paviments, arbrat, mobiliari urbà i d’altres serveis, durant l’execució de les obres, s’estableix un valor de 1,95% del pressupost de les obres, amb un mínim de 150 €, que es podrà dipositar mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES84 2100 0373 1502 0001 7736 i presentar resguard de l’enviament adjunt a la comunicació d’obres (aquest dipòsit no serà necessari pel cas d’empreses de distribució i subministrament que disposin d’aval bancari general ja dipositat en aquest Ajuntament per aquest concepte).


NORMATIVA

 


 

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per a més informació:

Obres i Urbanisme

Plaça Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 422
Adreça electrònica: serveistecnics@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 18.11.2022 | 10:21