Taxa drets d'examen

Recordar-vos que cal abonar la taxa corresponent de drets d’examen establerts per cada grup de classificació durant el termini de presentació d’instàncies, podent-se efectuar en efectiu a l’oficina de la Tresoreria municipal o es pot optar per transferència bancària al següent compte corrent “LA CAIXA” ES84-2100-0373-15-0200017736.

En aquests últims supòsits es farà constar com a remitent o en el concepte el nom de l’aspirant i adjuntant a la sol·licitud el resguard de la imposició. Aquests seran satisfets pels aspirants en presentar les instàncies, i no podran ser retornades més que en el cas de no ser admesos a examen per falta dels requisits exigits per prendre part en el concurs. Les persones que acreditin estar en situació d’atur gaudiran d’exempció de la taxa.

Darrera actualització: 6.06.2023 | 10:20