Sol·licitud de subvencions en espècie per a arranjaments d’habitatges de la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social de l’Ajuntament de Vilanova del Camí

L’objecte de la present convocatòria té com a finalitat facilitar reformes bàsiques en l’habitatge de les persones grans més vulnerables i/o amb dificultats de mobilitat així com també per persones amb risc d’exclusió social, a partir d’arranjaments consistents en ajuts tècnics, reparacions i petites obres no estructurals a l’interior dels habitatges per tal de millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i habitabilitat.

Els arranjaments que es duran a terme en l’interior dels habitatges es classifiquen en tres tipologies:

a) Arranjaments en banys: substitució de la banyera o dutxa per un paviment antilliscant arran de terra (cota zero), substitució d’aixetes en bateria per models monocomandament, substitució del rentamans, adaptació del rentamans, tractament antilliscant de paviments, eliminació del bidet, col·locació d’ajudes tècniques.

b) Arranjaments en cuina: tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per placa elèctrica o placa de gas de desconnexió automàtica, subministrament d’element de cocció, canvi d’aixetes, tractament antilliscant de paviments, reforç d’il·luminació a zones de treball.

c) Arranjaments generals: ampliació de porta, canvi de gir de porta, tancaments, modificació de la configuració d’un espai, anivellament paviments (interior-exterior), eliminació de graó, canvi de manetes, instal·lacions de subministraments bàsics en mal estat, entre altres.

d) Actuacions complementaries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.

Podeu consultar el requisits, les bases i la resta de documentació en els adjunts a la banda de la dreta ➡

 

Quan es dóna resposta:

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 29 de setembre de 2021.

Qui pot sol·licitar-ho:

a) Les persones beneficiaries del programa seran les més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat o unitats de convivència on hi hagi una persona més gran de 65 anys amb dificultats de mobilitat i persones amb risc d’exclusió social, empadronades al municipi. Preferentment aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:
1. Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
2. Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat o de situació de dependència.
3. Persones amb dificultats funcionals i/o cognitives sense reconeixement de discapacitat o dependència acreditades mitjançant informe mèdic.
4. Persones amb pocs recursos econòmics: Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l'habitatge:

Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de sol・licitud i/o declaració de la Renda.
Per establir el còmput d'ingressos es valoraran:
1. Pensions i prestacions de la Seguretat Social i d’altres administracions.
2. Ingressos del treball per compte aliena.
3. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.
4. Rendes de capital i de la propietat.
5. Ingressos percebuts per infants.

Cal aportar:

 • La sol•licitud ha d’anar acompanyada dels documents següents:

  • Instància segons model facilitat per l’Ajuntament.
  • DNI de tots els membres de la unitat de convivència
  • Informe de Vida laboral emès per la Tresoreria de la seguretat social de tots els membres de la unitat de convivència en edat de treballar.
  • Fotocòpia del contracte de treball
  • 3 últimes nòmines.
  • En cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada d’ingressos de la unitat de convivència
  • Certificat del SEPE de l’import que percep, si es que percep alguna prestació, si no, un certificat negatiu de prestacions
  • En cas d’autònoms declaració del darrer trimestre d’activitats econòmiques de l’any en curs.
  • En cas de jubilats o pensionistes acreditació de la pensió/prestació que cobren
  • En cas de persones amb discapacitat carnet de discapacitat
  • En cas de persones amb dependència resolució del grau de dependència
  • En cas de persones amb dificultats funcionals i/o cognitives sense reconeixement de discapacitat o dependència adjunta informe mèdic segons model.
  • En cas de persones separades conveni o sentència judicial de separació o divorci,
  • En cas de persones incapacitades adjuntar sentencia d’acceptació de tutela.
  • Contracte de lloguer (vigència mínima 2 anys)
  • En cas de lloguer autorització de la propietat per fer la reforma.
  • Rebuts pagats de lloguer /hipoteca dels darrers 6 mesos.
  • Escriptures /cadastre en cas de propietat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Caldrà emplenar la sol•licitud específica per aquest tràmit. - Presencialment al Registre de l’Ajuntament de Vilanova del Camí. Trucant per demanar informació, i/o sol·licitant cita prèvia.

Darrera actualització: 16.03.2022 | 16:56