Sol·licitud de subvencions en espècie per a arranjaments d’habitatges de la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social de l’Ajuntament de Vilanova del Camí

L’objecte de la present convocatòria té com a finalitat facilitar reformes bàsiques en l’habitatge de les persones grans més vulnerables i/o amb dificultats de mobilitat així com també per persones amb risc d’exclusió social, a partir d’arranjaments consistents en ajuts tècnics, reparacions i petites obres no estructurals a l’interior dels habitatges per tal de millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i habitabilitat.

Els arranjaments que es duran a terme en l’interior dels habitatges es classifiquen en tres tipologies:

a) Arranjaments en banys: substitució de la banyera o dutxa per un paviment antilliscant arran de terra (cota zero), substitució d’aixetes en bateria per models monocomandament, substitució del rentamans, adaptació del rentamans, tractament antilliscant de paviments, eliminació del bidet, col·locació d’ajudes tècniques.

b) Arranjaments en cuina: tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per placa elèctrica o placa de gas de desconnexió automàtica, subministrament d’element de cocció, canvi d’aixetes, tractament antilliscant de paviments, reforç d’il·luminació a zones de treball.

c) Arranjaments generals: ampliació de porta, canvi de gir de porta, tancaments, modificació de la configuració d’un espai, anivellament paviments (interior-exterior), eliminació de graó, canvi de manetes, instal·lacions de subministraments bàsics en mal estat, entre altres.

d) Actuacions complementaries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.

Podeu consultar el requisits, les bases i la resta de documentació en els adjunts a la banda de la dreta ➡

 

Quan es dóna resposta:

Les sol·licituds es poden presentar durant 20 dies hàbils a comptar des del 29/09/2020, període que finalitza el 27 d'octubre de 2020.

Qui pot sol·licitar-ho:

a) Les persones beneficiaries del programa seran les més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat o unitats de convivència on hi hagi una persona més gran de 65 anys amb dificultats de mobilitat i persones amb risc d’exclusió social, empadronades al municipi. Preferentment aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:
1. Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
2. Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat o de situació de dependència.
3. Persones amb dificultats funcionals i/o cognitives sense reconeixement de discapacitat o dependència acreditades mitjançant informe mèdic.
4. Persones amb pocs recursos econòmics: Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l'habitatge:

Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de sol・licitud i/o declaració de la Renda.
Per establir el còmput d'ingressos es valoraran:
1. Pensions i prestacions de la Seguretat Social i d’altres administracions.
2. Ingressos del treball per compte aliena.
3. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.
4. Rendes de capital i de la propietat.
5. Ingressos percebuts per infants.

Cal aportar:

 • Dades personals i administratives
  - DNI/NIF/NIE o document equivalent, vigent de tots els membres que formen la unitat de convivència , majors d’edat.
  - En cas de representació legal del beneficiari/a, documentació acreditativa.
  - Si escau, resolució judicial en procediments de família (sentència de separació/divorci i el conveni i el conveni regulador aprovat per l’autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda i/o pensions d’aliments.

  Dades econòmiques de la persona sol•licitant i de cadascun dels membres de la unitat familiar de convivència. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  - Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social
  - Fotocòpia del contracte de treball
  - 3 últimes nòmines
  - En cas de no disposar de justificants, caldrà aportar una declaració jurada dels ingressos.
  - En cas d’estar en situació d’atur, certificat del SEPE de la prestació.
  - En cas d’autònoms, declaració del darrer trimestre d’activitats econòmiques de l’any 2020.
  - En cas de persones jubilades o pensionistes, certificat de la pensió/prestació.

  Dades de salut i documentació específica
  - Resolució de reconeixement de grau de dependència
  - Resolució de reconeixement de grau de discapacitat
  - En cas de persones sense reconeixement de discapacitat o dependència, informe mèdic segons el MODEL 1.

  Dades de l’habitatge
  - Contracte de lloguer (vigència mínima fins el 31/12/2022)
  - En cas de lloguer, autorització de la propietat per fer l’arranjament.
  - Rebuts pagament quotes del lloguer o hipoteca dels darrers 6 mesos des de la data de presentació de la sol•licitud.
  - En cas de vivenda en propietat, escriptures/cadastre.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Caldrà emplenar la sol•licitud específica per aquest tràmit. - Presencialment al Registre de l’Ajuntament de Vilanova del Camí. Trucant per demanar informació, i/o sol·licitant cita prèvia.

Darrera actualització: 29.09.2020 | 10:31