Certificat de convivència històric

Justificant emès per l'Ajuntament de Vilanova del Camí acreditatiu de les inscripcions al Padró Municipal d'Habitants de les persones que conviuen o han conviscut a un domicili en un període concret des de 1996 fins a la data de la sol·licitud.

Quin cost té:

El cost dels certificats és de 2€, segons les Ordenances Fiscals vigents.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones majors d’edat empadronades o que hagin estat empadronades al municipi.

Les persones majors d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada de la persona major d’edat que sol·licita el volant de convivència.

Cal aportar:

  • Majors d’edat: DNI o passaport.
  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg):

    Certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen o del passaport en vigor.

  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.
  • Si no compareix la persona que sol•licita el volant de convivència i autoritza a un major d’edat per que faci el tràmit en nom seu:

    Cal portar una autorització expressa, per escrit i signada pel sol·licitant i acompanyada del document d’identitat original d’aquest. La persona autoritzada haurà d’aportar també l’original del seu document d’identitat.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 23.01.2023 | 10:15