Baixa d’ofici per inclusió indeguda al padró d’habitants

Tramitació de la baixa al Padró Municipal d'habitants d'un ciutadà que es comprova que no resideix al municipi la major part de l'any.

Aqueta gestió la pot fer qualsevol persona major d'edat empadronada al mateix habitatge on consta inscrita la persona per la qual es demana la baixa d'ofici.

La sol·licitud inicia el procediment administratiu per tramitar la baixa que inclou una inspecció a l'habitatge, notificació al afectat per la baixa d'ofici d'incoació del corresponen expedient per que aquest pugui exercir el dret d'audiència, la publicació d'anuncis al taulell d'edictes de l'Ajuntament i al Butlletí de la Província.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat empadronada al mateix habitatge on consta inscrita la persona per la qual es demana la baixa d'ofici.

Cal aportar:

  • Sol·licitud mitjançant instància acompanyada de fotocòpia del document acreditatiu de la identitat del sol·licitant.
  • Majors d’edat: DNI o passaport.
  • Estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat de
  • Estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Vilanova del Camí - Casa Consistorial

Plaça del Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Darrera actualització: 19.12.2018 | 14:40