Procés Participatiu 2024

Dijous, 28 de març de 2024

 

El procés de pressupostos participatius té com a objectiu general permetre a la població del municipi decidir en què s’inverteix una part del pressupost municipal.

MENÚ DE CONTINGUTS:

QUINS SÓN ELS LÍMITS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2024?

Aquest exercici 2024 el pressupost del procés participatiu que atorga a la ciutadania de Vilanova del Camí la possibilitat de decidir a què es destinaran 110.000 € del pressupost municipal d’inversions de l’any 2023-2024.

L’import d’aquest pressupost es distribuirà de la forma següent:

 • Procés participatiu de la ciutadania 85.000 €
   
 • Procés participatiu a les escoles municipals:
 • Joan Maragall / 5.000 €
 • Marta Mata / 5.000 €
 • Pompeu Fabra / 5.000 €
   
 • Procés participatiu a les llars municipals:
  • Llar d’infants El Molinet / 2.500 €
  • Llar d’infants La Baldufa / 2.500 €
    
 • Procés participatiu a l’Institut
  • IES Pla de les Moreres / 2.500 €
    
 • Procés participatiu joventut / 2.500 €

QUINS CRITERIS HAN DE COMPLIR LES PROPOSTES PER SER INCLOSES?

Per considerar vàlides les propostes que arribin a la comissió de coordinació, aquestes han de complir tots els criteris que s’especifiquin a continuació:

a) Que facin referència al municipi de Vilanova del Camí.
b) Que siguin legals.
c) Que tinguin la consideració d’inversions.

*Exemples de propostes, entre d’altres, que SÍ es consideren inversions:

 • Adquisició de mobiliari urbà i/o per actes.
 • Construcció d’una glorieta
 • Il·luminació de zones d’esbarjo i/o carrers.
 • Tancament perimetral d’un parc infantil.
 • Instal·lació de noves estructures infantils.

*Exemples de propostes, entre d’altres, que NO es considerés inversions:

 • Prohibició d’aparcar en algun lloc especificat.
 • Obertura de línia d’autobús.
 • Campanyes de sensibilització: Neteja, protecció animal...

d) Que la proposta sigui de competència municipal i assumides per l’Ajuntament.
e) Que el seu cost no superi el pressupost participatiu establert.
f) Que siguin concretes i avaluables econòmicament.
g) Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin impediments tècnics ni comportin tràmits amb altres administracions públiques amb procediments complexos que puguin comprometre la seva execució; que no contravinguin la normativa jurídica ni les ordenances municipals, que no comprometin dificultats a l’hora de realitzar esdeveniments públics ni comprometin la seva seguretat, segons les valoracions del personal tècnic municipal.
h) Que siguin sostenibles en el temps.
i) Que siguin d’interès general.
j) Que la proposta detalli la seva localització de forma clara i la més acurada possible.
k) Que vagin acompanyades de les dades identificatives del ciutadà que realitza la proposta (nom i cognoms, telèfon de contacte i/o correu electrònic), per tal de poder contactar i aclarir possibles dubtes.

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ

La comissió de coordinació estarà formada per càrrecs electes i personal tècnic de l’Ajuntament, i si escau, per personal tècnic de l’empresa que es pugui contractar per a donar suport.
La seva funció principal serà definir i validar les propostes, l’impuls i el seguiment operatiu del procés, intervenint en la seva definició, organització, dinamització, execució, avaluació i tancament.

FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU

1- INICI

Es farà difusió de l’inici del procés participatiu mitjançant els canals oficials municipals, així com també la seva difusió a les xarxes socials i mitjans locals.
Es publicarà al web municipal tota la informació relativa al procés participatiu incloent la guia, publicitat, calendari i d’altres relacionats.

2- PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

La presentació de propostes es podrà realitzar de forma telemàtica, emplenant el formulari disponible al web oficial de l’Ajuntament.
El període durant el qual es podran presentar les propostes és del 3 d’abril al 3 de maig ambdós inclosos.
Carpa informativa per recollir propostes al mercat municipal el dia 12 d’abril de 10 a 12:00 h.
Cada ciutadà podrà presentar un únic formulari amb un màxim de tres propostes.
Al formulari s’haurà d’especificar les dades de contacte amb claredat de la persona que fa les propostes (nom i cognoms, telèfon i/o correu electrònic de contacte i DNI) per tal de poder aclarir possibles dubtes envers la seva proposta.
La comissió de coordinació realitzarà una classificació de les propostes recollides, identificant les repetides, resolent possibles dubtes, fent agrupació per categories, identificació de les propostes no valides per no incloure dades de contacte i/o haver presentat la mateixa persona més d’un formulari.

3. VALORACIÓ I VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES RECOLLIDES

Un cop tancat el període de presentació de propostes i realitzada la primera tria de validació, els tècnics municipals realitzaran la valoració econòmica aproximada de cadascuna de les propostes.
Si hi ha propostes vàlides que siguin, a criteri tècnic, significativament similars, es podran agrupar sempre i quan la suma del cost de les actuacions no superi els límits econòmics establerts al pressupost, i així s’indicarà en el resultat de la valoració.
Una vegada valorades les propostes recollides que resultin vàlides en base a l’acompliment dels criteris i a la viabilitat tècnica i econòmica, es farà difusió a través dels mitjans locals, web de l’Ajuntament i les xarxes socials oficials, per tal que la ciutadania en tingui coneixement.

4. VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

Una vegada valorades pels tècnics de l’Ajuntament les propostes validades se sotmetran a votació per part de la ciutadania.
La votació es podrà realitzar des del 10 al 30 de maig de 2024 ambdós inclosos.
Podran votar totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:
- Que en data 10 de maig de 2024 tinguin 16 anys o més.
- Que es tinguin empadronats al municipi.
Per votar caldrà accedir a l’enllaç que s’habilitarà al web de l’Ajuntament i omplir el formulari.
També es podrà votar físicament als edificis municipals que es detallen a continuació:
- Can Papasseit
- Centre Cívic Barri la Pau
- Registre municipal
- Mercat Municipal (carpa informativa instal·lada els divendres dia 10 i 24 de maig de 10:00 h a 13:00 h)

5. RECOMPTE I RESULTATS

Un cop finalitzat el període de votació, es farà el recompte de vots i es seleccionaran les propostes en base al nombre de vots vàlids obtinguts.
La difusió dels resultats es farà al mitjà de comunicació local, web de l’Ajuntament i les xarxes socials oficials.

6. EXECUCIÓ DE LES PROPOSTES GUANYADORES

En aquesta fase es realitzaran totes les actuacions necessàries per executar les propostes guanyadores.
Els departaments municipals a qui correspongui en funció de la matèria, realitzaran totes les actuacions necessàries per executar les propostes que han resultat guanyadores.
La funció de la comissió coordinadora en aquesta fase serà la de fer el seguiment de l’execució de les propostes.

7. EVENTUALITATS

Si en el decurs de procés participatiu es produís alguna circumstància, sigui de caràcter intern o extern, que pugui posar en risc el normal desenvolupament del procés o el pressupost participatiu i per a la que la comissió no disposi de capacitat o recursos per resoldre, per part de l’òrgan municipal competent s’adoptaran les mesures i es dictaran les instruccions addicionals oportunes que seran comunicades a la comissió per a la seva execució.

8. FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

Darrera actualització: 13.05.2024 | 08:23