Convocatòria de concurs lliure per a la cobertura temporal d’una plaça de peó/ona brigada de neteja, en règim laboral amb contracte de relleu

Dimarts, 7 de maig de 2024

Convocatòria de concurs lliure per a la cobertura temporal d’una plaça de peó/ona brigada de neteja, en règim laboral amb contracte de relleu.

El termini d'aquesta convocatòria és des del 7/05/2024 al 03/06/2024, ambdós inclosos.

 

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura temporal en règim laboral amb caràcter temporal, pel procediment de concurs lliure, d’una plaça de Peó/ona Brigada de Neteja, amb contracte de relleu, per tal de cobrir la jornada vacant de la proposta de jubilació parcial d’una treballadora de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament, grup de classificació AP/E.

Les hores de dedicació a l’esmentat lloc de treball serà del 50% de la jornada (18,75 hores a la setmana), compactant la jornada en 6 mesos. L’horari serà condicionat a les necessitats dels serveis de dilluns a diumenge amb els descansos que estableixi la Llei, per tal de cobrir les activitats del servei i/o les urgències que puguin sorgir. Implicant la lliure disponibilitat de l’ocupant per a ser requerit en dies feiners o no feiners del calendari laboral, com a conseqüència d’activitats, la distribució es podrà realitzar de forma rotatòria i segons quadrant de serveis.

Aquesta convocatòria quedarà condicionada a la jubilació parcial de l’ocupant de la plaça.

  • Àrea: Règim Interior
  • Grup: AP / E
  • C.D.: 10
  • C.E.: 175,46 € mensuals
  • Sou brut mensual: 623,36 €
  • Inici contracte: 09/07/2024

En tot allò que no s’especifiqui i hi sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància, relació de mèrits i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 7.05.2024 | 11:30