Ple Ordinari 18 de setembre de 2023

Dilluns, 18 de setembre de 2023 a les 19:00

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 18 de setembre de 2023

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. PRESIDÈNCIA

1.1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari núm. 7 de data 26 de juny de 2023.
1.2. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari núm. 8 de data 29 de juny de 2023.
1.3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1,4- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.
1.5. Donar compte del canvi de portaveu suplent del grup municipal del PSC.

2. ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, CONSUM, COMERÇ, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

2.1. Aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de Vilanova del Camí.
2.2. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 928-2023, del 09/05/23, referent al Projecte Conca Industrial 4.0 de la MICOD.
2.3. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 1478-2023, del 28/07/2023, referent als festius locals de Vilanova del Camí per l’any 2024.
2.4. Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2022.
2.5. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets a 31 de desembre de 2022.
2.6. Aprovació de la modificació de crèdit núm.: 22/2023 per transferència entre partides.
2.7. Reconeixement d’una compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat.
2.8. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 1656-2023, del 07/09/2023, referent a l’elecció dels ajuntaments representants d’aquesta Corporació en el Consell territorial de la propietat immobiliària.

3. ÀREA D’OBRES, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS

3.1. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2023-1434, del 21/07/2023, referent al contracte de serveis i subministrament del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de l’enllumenat públic i les instal·lacions semafòriques municipals.
3.2. Aprovació de la revisió de preus de tarifes d’autotaxi i calendari de servei per a l’any 2023.
3.3. Ratificació Decret núm. 1030 del 23/05/2023, referent a l’adhesió nou conveni marc col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de recollides d'aparells elèctrics i electrònics 2023.
3.4. Ratificació Decret núm. 1033 del 23/05/2023 i del Decret núm. 1163 del 08/06/2023, referent a l’adhesió nou conveni marc col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de recollides de piles i acumuladors 2023.
3.5. Aprovació d’esmena de les actes de lliurement de les finques afectades pel projecte d’expropiació de l’àmbit de taxació conjunta núm. 1 del Riu Anoia, delimitat pel Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona.

4. ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA, EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, FESTES, AGERMANAMENT I SOLIDARITAT.

4.1 Desestimació de la sol·licitud d’INCOOP, SCCL, d’ampliació del pressupost del contracte de la Prestació del servei de gestió de les escoles bressol municipals, educació primer cicle infantil.
4.2 Desestimació de la sol·licitud d’INCOOP, SCCL, relatiu al pressupost 2023-2024 del servei de gestió de les escoles bressol municipals, educació primer cicle infantil.
4.3 Aprovació de l’addenda de la pròrroga del conveni relatiu del catàleg de serveis del departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

5. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 15.11.2023 | 10:12