Ple Ordinari 13 de maig de 2024

Dilluns, 13 de maig de 2024 a les 19:00

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 13 de maig de 2024

Convocar sessió plenària ordinària a celebrar el dilluns 13 de maig de 2024, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES TITULARS I SUPLENTS DE LES MESES ELECTORALS - ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU, 9 DE JUNY DE 2024

1.- PRESIDÈNCIA

1.1.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple ordinari nº. 2 de data 11 de març de 2024.
1.2.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple extraordinari nº. 3 de data 16 d’abril de 2024.
1.3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.4- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2.- ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, CONSUM, COMERÇ, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

2.1.- Proposta de modificació del Reglament del Centre d’Innovació Anoia.
2.2.- Proposta de modificació de les bases reguladores de les subvencions pel foment de la creació de llocs de treball per part d’empreses, per a la creació de noves activitats econòmiques i per impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments comercials.
2.3.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 33 reguladora del preu públic per a la utilització i els serveis del Centre d’Innovació Anoia.
2.4.- Proposta d’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida d’escombraries i neteja viària 2023-2024

3.- ÀREA D’OBRES, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS

3.1.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al foment de la conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant la inspecció tècnica.

4.- ÀREA D’ESPORTS, SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, SALUT, SANITAT I CONSUM

4.1.- Proposta d’aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració subscrit amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a la prestació de serveis del benestar social i atenció a la ciutadania.

5.- MOCIONS

5.1.- Moció no resolutiva que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí per reclamar a la Generalitat de Catalunya que el nou tren nocturn de FGC arribi fins a Igualada.

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 8.05.2024 | 14:56