Ple Ordinari 11 de març de 2024

Dilluns, 11 de març de 2024 a les 19:00

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 11 de març de 2024

Convocatòria de sessió plenària ordinària amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

Convocar sessió plenària ordinària a celebrar el dilluns 11 de març de 2024, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1. PRESIDÈNCIA

1.1. Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple ordinari n. 1 de data 15 de gener de 2024.
1.2. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Cristóbal Simón Ortega.
1.3. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Carlos Fernández Romero.
1.4. Proposta de modificació del cartipàs municipal per a la incorporació dels nous regidors.
1.5. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.6. Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2. ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, CONSUM, COMERÇ, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES.

2.1. Proposta de nomenament de Jutge/essa de Pau titular i de Jutge/essa de pau substitut/a de Vilanova del Camí.
2.2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal número 27 reguladora de la taxa pel servei de tallers i cursets.
2.3. Proposta d’acord de modificació del règim de dedicació d’una regidora.
2.4. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 02/2024 per transferència entre partides.

3. ÀREA D’OBRES, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS

3.1. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova del Camí, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges per a l’any 2024.

4. ÀREA D’ESPORTS, SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, SALUT, SANITAT I CONSUM

4.1. Proposta d’aprovació inicial del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Vilanova del Camí.
4.2. Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics de Vilanova del Camí.
4.3. Proposta de ratificació del Decret d’alcaldia núm. 332/2024.
4.4. Proposta d’incoació de l’expedient de contractació del subministrament, mitjançant arrendament amb opció a compra, i manteniment de maquinària de fitness per al gimnàs del poliesportiu municipal i de delegació de competències.

5. MOCIONS

5.1. Moció de declaració institucional contra el frau i per la transparència.

6. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 7.03.2024 | 08:01