Convenis urbanístics

Dijous, 21 de desembre de 2023

Els convenis urbanístics es configuren com acords de voluntats entre administracions públiques i altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de drets o interessos urbanístics, i materialitzen el principi de participació dels particulars en l’urbanisme i la capacitat negocial de l’Administració per completar la normativa existent i donar satisfacció als interessos públics i privats concurrents en tota actuació urbanística.

Els convenis subscrits per l’Ajuntament i incorporats en el POUM, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 20 de novembre de 2006, restant subjecte a la redacció d’un Text Refós, el qual es va donar conformitat el 20 de setembre de 2007 per part de la CUB i publicat al DOGC el 18 de desembre de 2007, a efectes de la seva executivitat.

1. Conveni subscrit entre les parts el 13/07/2005, per incloure en el POUM un sector denominat PMUr6, Pla de millora residencial del barri de Santa Llúcia, sud. (PENDENT DE DESENVOLUPAR). Sector residencial al final del barri de Santa Llúcia de sòl urbà consolidat, a fi d’obtenir la viabilitat i la resta de terrenys situats al parc del riu Anoia.

2, 3, 4 i 5. Convenis subscrits entre les diferents parts, el 20/01/2005, 18/04/2002  i 1/06/2005 per incloure en el POUM, un sector denominat PMUr3, Pla de millora residencial del Barri Bonavista (nord-est) (DESENVOLUPAT).

6. Conveni subscrit entre les parts, el 28/07/2004, per requalificar una finca amb clau 3b d’equipaments a residencial amb clau 8b, al carrer Rafael de Casanovas, núm. 2, establint una cessió en planta baixa (PENDENT DE DESENVOLUPAR).

7. Conveni subscrit entre les parts, el 20/06/2005, per incloure l’àmbit en un Pla especial, denominat PE 5 de Serveis de carretera. – INCLÒS EN EL PDUAECO, Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la conca d'Òdena.

8. Conveni subscrit entre les parts, el 20/04/2006, per transformar els usos de l’antic sector del PGOU denominat UA VI en el nou sector de POUM denominat PMUr8, Pla de millora residencial Barri Centre (DESENVOLUPAT).

Consulta dels convenis urbanístics relacionats:

PRESENCIAL:

  • Caldrà dirigir-se als Serveis Tècnics municipals (Departament d’Obres i Urbanisme)
    Pl. Castell, 1
    Telèfon: 93 805 44 22
    Mail: vilanovac@vilanovadelcami.cat

TELEMÀTIC:

Darrera actualització: 12.01.2024 | 08:42