Reglament regulador del servei de llar d'infants municipal

Dimarts, 26 de juliol de 2022

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori del Reglament regulador del servei de llar d’infants al municipi, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del previst en l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Objecte del Reglament
És l’objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei públic de llars d’infants de Vilanova del Camí.

Darrera actualització: 17.10.2022 | 10:37