Reglament Orgànic Municipal (ROM) - Text refós

Divendres, 5 de febrer de 2021

L'Ajuntament de Vilanova del Camí, a l'empara de les previsions que contenen la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i al text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'atén en aquest Reglament orgànic, amb la finalitat de regular-ne el règim organitzatiu, el funcionament dels òrgans municipals, l'estatut dels membres de la corporació i els drets d'informació i de participació ciutadana dels veïns i de les entitats d'aquest municipi.

Darrera actualització: 5.02.2021 | 15:37