Reglament de Teleassistència Domiciliària

Dimecres, 5 de maig de 2021

Aprovació definitiva 2020

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticamnet elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori del reglament del Servei de Teleassistència Domiciliària de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, el text íntegre de les quals es fa públic, per al general coneixement i en compliment del previst en l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Darrera actualització: 14.05.2021 | 09:57