Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social

Dilluns, 26 de juliol de 2021

Aprovació definitiva juliol 2021

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori del Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del previst en l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Darrera actualització: 12.07.2021 | 10:45