Reglament d'ajuts a l'alimentació

Dilluns, 26 de juliol de 2021

Aprovació definitiva juliol 2021

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori del Reglament d’ajuts a l’alimentació de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del previst en l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Darrera actualització: 26.01.2023 | 11:05