Reglament Centre d'Innovació Anoia

Dimecres, 23 de setembre de 2020

Aprovació definitiva 2020

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticamnet elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori de la modificació del reglament de funcionament del Centre d'Innovació Anoia de Vilanova del Camí, el text íntegre de les quals es fa públic, per al general coneixement i en compliment del previst en l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Darrera actualització: 18.03.2021 | 10:03