Bases reguladores de les subvencions per al foment de la creació de llocs de treball, creació de noves activitats econòmiques i per la reforma i l’ampliació d’establiments comercials i de serveis

Dijous, 9 de març de 2023

Aprovació definitiva març 2023

Es fa públic per coneixement general que l’acord plenari, adoptat el dia 16/01/2023, d’aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions per al foment de la creació de llocs de treball per part d’empreses, per a la creació de noves activitats econòmiques i per impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments comercials i de serveis, queda automàticament elevat a definitiu, al no haver-s’hi presentat reclamacions ni suggeriments durant el termini d’exposició pública. El text íntegre de les bases es fa públic en compliment del previst en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Darrera actualització: 13.03.2023 | 11:01