Bonificació de l'IBI per instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltàiques

En una iniciativa per fomentar l’ús d’energies renovables, l’Ajuntament ha implementat una bonificació significativa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per aquelles persones que optin per instal·lar sistemes solars tèrmics o fotovoltaiques a les seves propietats.

Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’impost sobre els béns immobles, amb un límit de 400 € anuals, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sòl, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament tèrmic incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 3 anys i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants per al seu atorgament i així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

Incompatibilitat de bonificacions:

 • El gaudi de les bonificacions esmentades és incompatible amb altres bonificacions regulades per l'article 4.2.
 • En cas de concurrència de circumstàncies per diverses bonificacions en un mateix exercici i subjecte passiu, aquest només pot optar per una, sent incompatible amb les altres.
 • En resum, aquestes bonificacions busquen incentivar la instal·lació de sistemes d'energia solar en béns immobles, proporcionant beneficis fiscals als propietaris que compleixin amb els requisits establerts.

Aquestes bonificacions busquen incentivar la instal·lació de sistemes d'energia solar en béns immobles, proporcionant beneficis fiscals als propietaris que compleixin amb els requisits establerts.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit o comunitat de propietaris. Un/a representant degudament autoritzat/da.

Cal aportar:

 • Bonificació per energia solar  Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

  Referent a instal·lacions solars tèrmiques:

  a) Certificat final d’obra de la instal·lació solar tèrmica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació.
  b) Certificat d'homologació dels col·lectors solars tèrmics emès per l’Administració competent.
  c) Certificat emès per l’instal·lador, o bé la memòria tècnica, a on s’especifiqui la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars instal·lats.
  d) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

  Referent a instal·lacions solars elèctriques (fotovoltaiques):

  a) Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència instal·lada.
  b) Document d’inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC).
  c) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
  d) En el cas d’instal·lacions col·lectives caldrà l'aportació de l'acord de repartiment en el qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants.
  e) Qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics establerts a l'Ordenança fiscal.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància. Un cop resolta la sol·licitud, us notificarem la resolució a la vostra adreça indicada per a notificacions.

Ajuntament de Vilanova del Camí

Plaça Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon: 938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Horari:  
Atenció al públic: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19:30 hores els dijous, excepte els mesos de juliol i agost

Darrera actualització: 24.01.2024 | 10:11