Mesa de contractació - Composició

Dimecres, 1 de gener de 2020

La mesa de Contractació estarà composada per:

  • L'alcaldessa - Presidenta o regidor/a en qui delegui.
  • Els vocals, el nombre dels quals no podrà ser inferior a tres i entre els quals figurarà la persona que té atribuïdes les funcions corresponents a l'assessorament jurídic, i l'Interventora Municipal.
  • Actuarà com a Secretaria de la Mesa, sense veu i sense vot, un funcionari de l'Ajuntament o personal adscrit al Servei de Contractació.

Per resolució de l'Alcaldia seran designats President i vocals de la mesa així com els seus substituts. Aquesta resolució serà publicada oportunament en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

Darrera actualització: 5.02.2020 | 19:52