Reglament regulador del Codi Ètic de l’Ajuntament de Vilanova del Camí

Dimarts, 26 de juliol de 2022

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori del codi ètic de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del previst en l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

1. Àmbit objectiu
El Codi Ètic i de Bon Govern té per objecte l'establiment dels principis a respectar en l'acompliment de les responsabilitats polítiques de govern i administració, així com les de direcció i gestió local, fixant els compromisos que reflecteixin els estàndards
de conducta recomanats i reforçant la qualitat democràtica de les institucions locals.

Com a objectius específics es poden assenyalar els següents:

  • Integrar la dimensió ètica en el funcionament de les entitats locals.
  • Incorporar les estratègies d'actuació per a l'assoliment d'una democràcia real i efectiva, mitjançant la participació i el govern obert, en els àmbits que sigui possible.
  • Definir les línies bàsiques que han de presidir la gestió pública local.
  • Reforçar els estàndards de conducta en l'exercici de les responsabilitats públiques.
  • Delimitar les pautes per a unes relacions adequades entre els àmbits de govern i administració, normalitzant-ne les relacions personals internes.
Darrera actualització: 17.10.2022 | 10:39