Convocatòria i bases reguladores dels processos selectius d'estabilització del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Vilanova del Camí

Dissabte, 31 de desembre de 2022 a les 00:00

Convocatòria i bases reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'any 2022.

El termini de la convocatòria és del 16 de desembre de 2022 al 16 de gener de 2023

 

Aquestes bases regularan els processos selectius convocats per l'Ajuntament de Vilanova del Camí, per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 aprovada per la Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOPB) de data 19 de maig de 2022 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC) núm. 8671 de data 19 de maig de 2022.

El contingut d’aquestes bases i de la convocatòria es publicarà íntegrament en el BOPB i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament (en endavant seu electrònica). Així mateix, es publicarà la convocatòria en el DOGC, fent constar la referència de la publicació al BOPB. Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió.

Els successius actes de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones seleccionades es publicarà en el BOPB.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 19.01.2023 | 17:57