Convocatòria i bases Oficial 1a. Brigada Neteja – Contracte de relleu

Dijous, 17 de març de 2022

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs-oposició lliure per a la cobertura temporal d’una plaça d’oficial 1a de la brigada de neteja, en règim laboral amb contracte de relleu.

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura temporal en règim laboral amb caràcter temporal, pel procediment de concurs-oposició lliure, d’una plaça d’Oficial 1a de la Brigada de Neteja, amb contracte de relleu, per tal de cobrir la jornada vacant de la proposta de jubilació parcial d’un treballador de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament, grup de classificació C2. Les hores de dedicació a l’esmentat lloc de treball serà del 50% de la jornada (18,75 hores a la setmana), compactant la jornada en 6 mesos. L’horari serà condicionat a les necessitats del servei de dilluns a diumenge amb els descansos que estableixi la Llei. Aquesta convocatòria quedarà condicionada a la jubilació parcial de l’ocupant de la plaça.

Àrea: Règim Interior:

  • Grup: C2
  • C.D.: 14
  • C.E.: 186,65 € mensuals (14 pagues)
  • Sou brut mensual: 691,65 €

En tot allò que no s’especifiqui i hi sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.

 

Les sol·licituds es poden presentar fins al 14 d’abril.

 

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden omplir al PC i descarregar-los per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment al Registre de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

Tramitar ara

Darrera actualització: 12.05.2022 | 09:48