Convocatòria de concurs - oposició pel torn de promoció interna, per a la cobertura definitiva d’una plaça de Tècnic/a – Coordinador/a de serveis socials

Dimarts, 7 de maig de 2024

Convocatòria de concurs - oposició pel torn de promoció interna, per a la cobertura definitiva d’una plaça de Tècnic/a – Coordinador/a de serveis socials, de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, que figura inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2024.

El termini d'aquesta convocatòria és des del 7/05/2024 al 03/06/2024, ambdós inclosos.

 

És objecte d’aquesta convocatòria mitjançant Concurs - Oposició pel torn de promoció interna, d’un lloc de treball de Tècnic/a – Coordinador/a de Serveis Socials, adherida a l’Àrea de Serveis Socials, de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2024, del grup de classificació A2, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Les funcions a desenvolupar són les establertes en la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

En tot allò que no s’especifiqui i sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància, relació de mèrits i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 7.05.2024 | 11:17