Convocatòria de concurs – oposició lliure de la convocatòria per a la cobertura definitiva d’una plaça de peó/ona de la brigada de neteja, grup AP/e, pel sistema de concurs lliure

Dimarts, 7 de maig de 2024

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs – oposició lliure de la convocatòria per a la cobertura definitiva d’una plaça de peó/ona de la brigada de neteja, grup AP/E, pel sistema de concurs lliure, de la plantilla del personal laboral.

El termini d'aquesta convocatòria és des del 7/05/2024 al 03/06/2024, ambdós inclosos.

 

És objecte d’aquestes bases la definició dels mèrits, proves i resta de requisits que hi hauran de regir la cobertura definitiva d’una plaça de Peó/ona, mitjançant concurs lliure, de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, inclosa en l’oferta d’ocupació 2024.

El lloc de treball a ocupar, és el de Peó/ona de la Brigada de Neteja.

Veure detalls de la plaça a les bases adjuntes

En tot allò que no s’especifiqui i hi sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.

Amb l’objectiu de limitar al màxim el nomenament de personal interí en llocs de treball dels cossos, escales i especialitats de personal funcionari, aquesta convocatòria podrà inclourà places addicionals per cobrir futures vacants, a càrrec de les ofertes de treball públic dels dos anys següents, atenent la DA30a del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. Aquestes places addicionals hauran de descomptar-se de les ofertes de treball públic properes. I no podran adjudicar-se abans de l’any de la seva meritació. Le places s’adjudicaran a les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu sense obtenir plaça, en el moment que es produeixi la vacant en aquest lloc de treball. Quedant sense efecte aquesta relació d’aspirants aprovats una vegada transcorreguts tres anys a contar de la data de resolució de la convocatòria.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància, relació de mèrits i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 7.05.2024 | 12:08