Concurs - oposició pel torn de promoció interna, per a la provisió d’una plaça de sergent - cap de la policia local

Divendres, 22 de desembre de 2023

Bases del concurs - oposició pel torn de promoció interna, per a la provisió d’una plaça de sergent - cap de la policia local, de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, que figura inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020.

El termini d'aquesta convocatòria és des del 22 de març al 23 d'abril de 2024

 

És objecte d’aquesta convocatòria mitjançant Concurs - Oposició pel torn de promoció interna, d’un lloc de treball de Sergent - Cap de la Policia Local, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2020, enquadrat en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala intermèdia, grup de titulació C1, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei
16/1991, de 19 de juliol, de les Policies Locals.

En tot allò que no s’especifiqui i sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància, relació de mèrits i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 6.05.2024 | 07:40