Anunci de consulta pública prèvia del Reglament regulador del servei de llars d’infants municipals a Vilanova del Camí - Finalitzada

Dilluns, 11 d’abril de 2022

L’Ajuntament de Vilanova del Camí té la voluntat de redactar un reglament regulador del servei de llar d’infants al municipi.

L’activitat de llars d’infants o escoles bressol és assumida per l’Ajuntament de Vilanova del Camí en virtut de les competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

L'aprovació d'aquesta Reglament permetrà dotar-se d'una norma pròpia que concreti com es regula el servei de llar d’infants i els corresponents serveis complementaris a l'Ajuntament de Vilanova del Camí i consolidar l’administració digital, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.

Qui pot participar?

La ciutadania de Vilanova del Camí.

Quan i on puc participar?

Podeu fer les vostres aportacions fins al 6 de maig de 2022 omplint el formulari que trobareu en el següent enllaç.

 

Darrera actualització: 6.05.2022 | 09:51