Anunci de consulta pública prèvia del reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Vilanova del Camí

Dilluns, 13 de novembre de 2023

L’Ajuntament de Vilanova del Camí té la voluntat de redactar un reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Vilanova del Camí.

Aquest Reglament té per objecte regular de forma global l’ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals de Vilanova del Camí.

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de l’esmentat projecte reglament, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de vint dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La consulta pública prèvia finalitza el 13 de desembre de 2023.

El contingut bàsic del projecte que es pretén és el següent:

1. ANTECEDENTS DE LA NORMA

L’Ajuntament de Vilanova del Camí no disposa d’un Reglament que reguli l’ús i normes d’utilització les instal·lacions esportives municipals dels diferents espais (zona esportiva de Can Titó, zona esportiva municipal La Pau, zona de lleure les Moreres, i altres zones físiques esportives del municipi).

2. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA NORMA

Les característiques de les instal·lacions i les diferents activitats i usos que s’hi poden fer recomanen que no s’hi permeti un accés lliure indiscriminat i sense control i que els diferents espais s’utilitzin respectant una normativa.

3. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

Es fa necessari regular les condicions d’ús i les activitats en aquestes instal·lacions, i per això es considera necessari elaborar un reglament d’ús.

4. OBJECTIUS DE LA NORMA

Regular l’ús d’aquestes instal·lacions esportives pel que fa a l’accés i les normes d’ús dels diferents espais, als efectes de garantir l’homogeneïtat dels criteris pels drets, les obligacions i els deures dels usuaris i usuàries.

5. POSSIBLES SOLUCIONS I ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES

La solució ha de ser normativa atès l’establert als articles 246.1 i 247.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:
“246.1 Els ens locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur competència, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres disposicions aplicables.
“247.1 Els ens locals han d’acordar de manera expressa la creació del servei públic local i procedir, si s’escau, a regular-lo per reglament abans de començar a prestar-lo. Així mateix,

Qui pot participar?

La ciutadania, les entitats i les associacions de Vilanova del Camí.

Quan i on puc participar?

Podeu fer les vostres aportacions fins al 13 de desembre de 2023 omplint el formulari que trobareu en el següent enllaç.

Accediu al formulari de participació

 

Darrera actualització: 19.02.2024 | 11:47