Ple Ordinari 16 setembre 2019

Dilluns, 16 de setembre de 2019 (De 19.00 h a 22.00 h)

Sessió plenària ordinària a celebrar el dilluns 16 de setembre de 2019, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1.- Presidència

1.1.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari nº. 7 de data 15 de juny de 2019.
1.2.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari nº. 8 de data 2 de juliol de 2019.
1.3.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari nº. 9 de data 29 de juliol de 2019.
1.4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.5.- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2. Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies

2.1.- Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018.
2.2.- Proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets a 31 de desembre de 2018.
2.3.-Proposta d’inadmissió de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost de l’exercici 2019.
2.4.- Proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular i Substitut de Vilanova del Camí.
2.5.- Proposta de modificació de l’acord de retribucions, indemnitzacions per assistències i als grups municipals dels membres de la corporació. (Prèvia ratificació de la inclusió en l’ordre del dia del Ple).

3.- Mocions

3.1.- Moció presentada per ERC per declarar Vilanova del Camí municipi antifexista.
3.2.- Moció presentada per ERC per la promoció de les instal.lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.
3.3.- Moció presentada per ERC en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.
3.4.- Moció presentada per ERC en suport a la 3a. vaga pel clima del 27S i per l’emergència climàtica.

Darrera actualització: 28.10.2019 | 11:05