Ple Ordinari 12 novembre de 2018

Dilluns, 12 de novembre de 2018 a les 00.00 h

12 de novembre de 2018, ales 19:00 hores

Ordre del dia:

1.- Presidència
1.1.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari no. 5 de data 17 de
setembre de 2018.
1.2.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Extraordinari no. 6 de data 31
d’octubre de 2018.
1.2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.3.- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2.- Àrea d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Règim Interior
2.1.- Proposta de modificació del Reglament d’honors i distincions de Vilanova del Camí.
2.2.- Proposta de modificació de l’ Ordenança de circulació de Vilanova del Camí.
2.3.- Proposta d’aprovació del Protocol d’actuacions davant les violències sexuals en espais
festius.

3.- Àrea d’Obres, Urbanisme, Serveis Municipals i Medi Ambient
3.1.- Proposta d’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana PMUr3.
3.2.- Proposta d’acord de la sol·licitud del traspàs de la titularitat del tram de la carretera
C-244 comprès entre el PK 0+400 i el PK 0+740.
3.3.- Proposta d’acord de modificació de l’Ordenança reguladora del cementiri municipal.

4.- Mocions
4.1.- Moció presentada per la Regidora no adscrita, Sra. Meritxell Humbert, referent a la
gestió dels residus.

5.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 05.03.2019 | 10:39