Ple Extraordinari 2 de juliol de 2019

Dimarts, 2 de juliol de 2019 de 12.00 h a 13.00 h

Convocatòria sessió plenària extraordinària a celebrar el dia 2 de juliol de 2019, a les 12:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia, que es detalla a continuació:

ORDRE DEL DIA:

I.- PRESIDÈNCIA:

1.1.- Donar compte dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

1.2.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia relatius a:

  • - Estructura de l’organització municipal
  • - Composició i atribucions de la Junta de Govern Local
  • - Nomenament dels Tinents d’Alcalde
  • - Delegació de funcions als Regidors
  • - Delegació presidència del Consell Municipal de Joventut

1.3.- Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions plenàries.

1.4.- Proposta d’acord de creació i composició de les comissions informatives permanents.

1.5.- Proposta d’acord de nomenament de representants de la corporació en els òrgans col·legiats.

1.6.- Proposta de modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament.

1.7.- Proposta de modificació de la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament.

1.8.- Assignació de retribucions, indemnitzacions i assistències als membres de la corporació i als grups municipals.

SEGON.-

Que per part de Secretaria es comuniqui a tots els regidors i regidores

d’aquesta Corporació de la convocatòria de la sessió plenària extraordinària, en temps

i forma legalment establerta.

Darrera actualització: 25.10.2019 | 11:17