Convocatòria de concurs - oposició lliure d’una plaça d’agent de la policia local

Dilluns, 21 de novembre de 2022 a les 00:00

Bases del concurs - oposició lliure, d’una plaça d’agent de la policia local, més les que hi hagi vacants en el moment de la realització de la convocatòria, places de la plantilla del personal funcionari d’aquest ajuntament, que figura inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022

El termini d'aquesta convocatòria va finalitzar el 9/1/2023

 

És objecte d’aquesta convocatòria, la selecció mitjançant Concurs - Oposició lliure, d’un lloc de treball d’agent de la Policia Local, més les que hi hagi vacants en el moment de la realització de la convocatòria de les places a cobrir, incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2022, enquadrat en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2 (econòmicament C1), nivell de destí 15, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les Policies Locals. En tot allò que no s’especifiqui i hi sigui compatible, seran d’aplicació al procés selectiu les bases generals de selecció del personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, aprovades per Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2020 (BOPB 18/12/2020), excepte en allò expressament regulat o actualitzat per normativa o en aquestes bases.
Atès que el nombre de places convocades és inferior a tres, no s’incorporen les previsions de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, introduïda per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, pel que fa referencia a la igualtat entre homes i dones i la reserva d’un percentatge de places a dones en la convocatòria de processos selectius.

Trobeu els anuncis, les bases de la convocatòria, la instància i la declaració responsable en la documentació adjunta.

Relació de documents en format pdf editable de la convocatòria:

(Es poden descarregar i omplir-los al PC per a la seva presentació)

Canals de tramitació:

 Presencial

Presencialment a les OAC (Oficines d'Atenció a l'Usuari) de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Telemàticament

Cal presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, fent servir la Instància Genèrica E-Tram.

Cliqueu sobre Tramitar ara, arribareu a la Seu Electrònica directament a la Instància Genèrica, que heu d'omplir i afegir la documentació sol·licitada. Necessiteu tenir certificat digital o idCAT Mòbil.

TRAMITAR ARA

 

Darrera actualització: 31.05.2023 | 15:41