Concurs lliure per a la cobertura temporal d’una plaça de conserge escolar, en règim laboral amb contracte de relleu

Dilluns, 19 de juliol de 2021 a les 09:02

Bases específiques reguladores que han de regir el concurs lliure per a la cobertura temporal d’una plaça de conserge escolar, en règim laboral amb contracte de relleu.

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura temporal en règim laboral amb caràcter temporal, pel procediment de concurs lliure, d’una plaça de Conserge escolar, amb contracte de relleu, per tal de cobrir la jornada vacant de la proposta de jubilació parcial d’un treballador de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament, grup de classificació E.

Les hores de dedicació a l’esmentat lloc de treball serà del 50% de la jornada (18,75 hores a la setmana), compactant la jornada en 6 mesos. L’horari serà condicionat a les necessitats del serveis de dilluns a diumenge amb els descansos que estableixi la Llei.

Aquesta convocatòria quedarà condicionada a la jubilació parcial de l’ocupant de la plaça.

Podeu accedir als anuncis i les bases de la convocatòria, la instància i la declaració, en la documentació adjunta.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 15:34