PAM (Pla d'Actuació Municipal) 2020-2023

Dilluns, 1 de febrer de 2021

La irrupció a principis de 2020 de la pandèmia del Covid-19 al conjunt del món i també al nostre municipi ha fet replantejar el conjunt d’accions i la planificació de les actuacions que el govern municipal volia portar a terme durant aquest  mandat, posant al centre de les prioritats en els diferents àmbits de l’Ajuntament, la ferma decisió d’esmerçar tots els esforços possibles en revertir la situació generada per aquesta pandèmia i procurar la més ràpida i intensa recuperació de Vilanova del Camí.

Els programes electorals, com a compromisos amb la ciutadania, conformen la base de les prioritats d’actuació del govern municipal. Malgrat aquest compromís, la prioritat en aquests moments, se centra en la recuperació dels efectes directes i indirectes del Covid-19, situant en un segon pla aquests compromisos programàtics.

El Pla d’Acció Municipal 2020-2023 atenent a les circumstàncies del moment vol ser també un projecte de concertació entre totes les forces polítiques del  consistori  vilanoví i com no pot ser d’altre manera, un procés de participació ciutadana, en què entre tots i totes podrem configurar el disseny de les prioritats d’actuació per tal d’aconseguir el màxim nivell d’eficàcia en les accions plantejades.

El Pla d’Acció Municipal és un compromís polític dels representants municipals davant la ciutadania, donant transparència a les actuacions, informant al conjunt de ciutadans i ciutadanes i al conjunt d’agents socials del municipi de quins son els eixos prioritaris d’actuació i a través del procés de participació, dissenyar i configurar les accions a partir de les propostes inicials.

És un document estratègic que fa que tota l’estructura de funcionament municipal tingui clar quins son els eixos prioritaris d’actuació, les accions a realitzar i els objectius específics a assolir en el camí per aconseguir l’objectiu principal i prioritari, RECUPERAR VILANOVA DEL CAMÍ DELS EFECTES DEL COVID-19.

Missió

La missió de l’Ajuntament de Vilanova és estar al servei de la ciutadania per mantenir i millorar el benestar amb accions, polítiques i serveis públics de qualitat.

Visió

La visió de l’Ajuntament és contribuir a fer de Vilanova un municipi amb qualitat de vida, cohesió social i generador d’oportunitats per tothom avançant cap a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Valors

  • Cohesió
  • Sostenibilitat
  • Igualtat de gènere
  • Transparència
  • Innovació
  • Proximitat
  • Govern obert
  • Bon Govern
  • Eficiència i eficàcia
Darrera actualització: 19.05.2021 | 20:35