Ple Ordinari 20 de setembre de 2021

Dilluns, 20 de setembre de 2021 de 19.08 h a 19.50 h

Convocatòria de sessió plenària ordinària dilluns 20 de setembre de 2021

Convocatòria de sessió plenària ordinària pel dilluns el 20 de setembre de 2021, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a  continuació:

1.- Presidència

1.1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari núm. 5 de data 12 de juliol de 2021.

1.2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

1.3.- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2.- Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves Tecnologies

2.1.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 1301/2021, del 8 de setembre.
2.2.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2020.
2.3.- Proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari de l’exercici 2020.
2.4.- Proposta de modificació de crèdit 13/2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

3.- Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

3.1.- Proposta d’aprovació inicial del projecte modificat del bar de les piscines de Can Titó i divisió del projecte en 3 fases d’execució.
3.2.- Proposta d’acord d’incoació de l’expedient del contracte d’obres del projecte denominat Modificat del bar de les piscines de Can Titó, Fase
3.3.- Proposta d’adjudicació dels serveis i subministrament del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de l’enllumenat públic i les instal·lacions semafòriques municipals de Vilanova del Camí.

4.- Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanament i Solidaritat

4.1.- Proposta de modificació del contracte de la Prestació del servei de gestió de les escoles bressol municipals, educació primer cicle infantil, denominades El Molinet i La Baldufa.

5.- Àrea d’Esports, Serveis Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i Consum

5.1.- Proposta d’adhesió al programa reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

6.- Mocions

6.1.- Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí sobre la situació de les dones a l’Afganistan.
6.2.- Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.
6.3.- Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova del Camí en defensa de polítiques públiques viables per reduir el preu del subministrament elèctric.

7.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 11.11.2021 | 19:58