Ple Extraordinari de 22 de desembre de 2021

Dimecres, 22 de desembre de 2021 de 17:30 a 18:30

Convocatòria de sessió plenària ordinària dimecres 22 de desembre de 2021

Convocatòria de sessió plenària extraordinària a celebrar el dimecres 22 de desembre de 2021, a les 17:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a continuació:

1.- ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES.

  1. Proposta d’aprovació inicial del pressupost de l’entitat, de la plantilla orgànica del personal, la massa salarial i de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2022.
  2. Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.
  3. Proposta d’aprovació de la concertació del préstec de l’exercici 2021.
  4. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  5. Proposta de creació de la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Vilanova del Camí i del seu reglament de funcionament intern.
  6. Proposta de reconeixement de comptabilitat del personal al servei de l’Administració Local per exercir activitats privades.
  7. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova del Camí i el Consell Comarcal de l’Anoia pel programa “Anoia Turisme”.
  8. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit número 20/2021.
Darrera actualització: 22.12.2021 | 10:55