Comissions informatives Permanents

CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS

 

 1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA, CONSUM, COMERÇ INNOVACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
 • Pel Grup Municipal PSC:
  • Titular: Roger Casajuana Vilanova
  • Suplent: David López Angulo
    
 • Pel Grup Municipal Fem Vilanova:
  • Titular: Carlos Fernández Romero
  • Suplent: David Roig Solé
    
 • Pel Grup Municipal Vilanova 365:
  • Titular: Vanesa González Márquez
  • Suplent: Cristobal Simón Ortega
    
 • Pel Grup Municipal Vox: 
  • David Téllez Garcia
    
 • Pel Grup Municipal Impulsem Vilanova:
  • Jordi Barón Escriche

 

 1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’OBRES, URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS 
 • Pel Grup Municipal PSC:
  • Titular: Roger Casajuana Vilanova
  • Suplent: David López Angulo
    
 • Pel Grup Municipal Fem Vilanova:
  • Titular: David Roig Solé
  • Suplent: Carlos Fernández Romero
    
 • Pel Grup Municipal Vilanova 365: 
  • Titular: Vanesa González Márquez
  • Suplent: Cristobal Simón Ortega
    
 • Pel Grup Municipal Vox: 
  • David Téllez Garcia
    
 • Pel Grup Municipal Impulsem Vilanova:
  • Jordi Barón Escriche

 

 1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA, EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, FESTES, AGERMANAMENT I SOLIDARITAT
 • Pel Grup Municipal PSC:
  • Titular: David López Angulo
  • Suplent: Roger Casajuana Vilanova
    
 • Pel Grup Municipal Fem Vilanova:
  • Titular: Carlos Fernández Romero
  • Suplent: Judit Gómez Martín
    
 • Pel Grup Municipal Vilanova 365: 
  • Titular: Alicia Plaza Garrote
  • Suplent: Vanesa González Márquez
    
 • Pel Grup Municipal Vox: 
  • David Téllez Garcia
    
 • Pel Grup Municipal Impulsem Vilanova:
  • Jordi Barón Escriche
    
 1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES: SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT, SALUT, SANITAT I ESPORTS
 • Pel Grup Municipal PSC:
  • Titular: David López Angulo 
  • Suplent: Roger Casajuana Vilanova
    
 • Pel Grup Municipal Fem Vilanova:
  • Titular: Judit Gómez Martín
  • Suplent: David Roig Solé
    
 • Pel Grup Municipal Vilanova 365
  • Titular: Cristobal Simón Ortega
  • Suplent: Vanesa González Márquez
    
 • Pel Grup Municipal Vox: 
  • David Téllez Garcia
    
 • Pel Grup Municipal Impulsem Vilanova:
  • Jordi Barón Escriche

 

ATRIBUCIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives tindran com a objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos al ple de l'Ajuntament. De cada reunió el Secretari/a aixecarà acta dels acords adoptats i portarà el seu corresponent llibre d'actes.

Els acords que adoptin les comissions informatives no són vinculants, hi ha hagut compte de la seva finalitat, que és la consulta, l'estudi o l’informe d'aquells assumptes a tractar pel Ple de la Corporació. Tanmateix, les seves resolucions seran tingudes en compte per a l'elaboració de les propostes a efectuar al Ple.

Les comissions informatives seran ordinàries, quan la seva convocatòria precedeixi a un ple ordinari; i extraordinàries, quan el ple a celebrar sigui extraordinari o bé quan sigui demanada la seva celebració per una quarta part, almenys dels seus integrants.

En aquest cas, els membres sol·licitants, hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, l'ordre del dia dels assumptes a tractar.

En el cas de celebrar-se un Ple extraordinari i urgent, la celebració de la comissió informativa que correspongui, serà substituïda per la votació de la urgència en el si del mateix Ple. En aquests supòsits, es donarà compte a la comissió informativa de què es tracti, en la propera sessió que aquesta celebri.

La Comissió Especial de Comptes, es reunirà, preceptivament, abans del dia 1 de juny de cada any, per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i antecedents i emetre l'informe que correspongui, si bé pot tenir, reunions preparatòries si així ho acorda el president de la Comissió o és sol·licitat per una quarta part dels seus membres.

Els acords s'adoptaran per majoria simple dels presents i en cas d'empat, deliberarà el vot de qualitat del seu president.

Els membres que discrepin de l'acord adoptat per la comissió, podran sol·licitar que consti el seu vot en contra o formular vot particular per a la seva defensa davant del ple.

A les comissions informatives podran assistir, a criteri del seu president/a, personal tècnic en la matèria a tractar, i en tot cas, el secretari/ària de la Corporació que aixecarà l'acta. En la comissió especial de comptes, assistirà, preceptivament, la persona responsable de la Intervenció Municipal.

Periodicitat

Les Comissions Informatives es convoquen els dijous previs al Ple. Hi assisteixen els regidors assignats per cada grup municipal.

Darrera actualització: 27.03.2024 | 10:00
Darrera actualització: 27.03.2024 | 10:00