Ple Ordinari 10 de maig de 2021

Dilluns, 10 de maig de 2021 de 19.00 h a 21.00 h

Convocatòria i acta de la sessió plenària ordinària celebrada el 10 de maig, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial

Convocatòria, Acta i vídeo del ple en els documents adjunts.

Convocatòria de sessió plenària ordinària el dilluns 10 de maig de 2021, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’assumpte i l’ordre del dia que es detalla a  continuació:

1.- Presidència

1.1.- Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l’acta del Ple Ordinari nº. 3 de data 8 de març de 2021.
1.2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
1.3.- Donar compte de la relació succinta dels Decrets d’Alcaldia.

2.- Àrea d’Economia, Hisenda, Règim Interior, Promoció Econòmica, Innovació i Noves
Tecnologies.

2.1.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals.  
2.2.- Proposta d’aprovació de l’actualització de l’encomana de gestió i del conveni-tipus
sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local per la Diputació de Barcelona.
2.3.- Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà – AMTU.
2.4.- Proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
2.5.- Proposta d’aprovació de les tarifes locals del servei de taxi per l’anualitat 2021.

3.- Àrea d’Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals

3.1.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d’obres.
3.2.- Proposta d’aprovació d’incoació de l’expedient de creació del servei d’habitatge local assequible.

4.-   Àrea   de   Joventut,   Cultura,   Educació,   Participació   Ciutadana,   Festes,
Agermanament i Solidaritat.

4.1.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de les Bases específiques que regularan l’atorgament d’ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis universitaris, estudis de formació   professional   de   grau   superior   i   de   grau   mig,   i   estudis   integrats   per   als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI).
4.2.- Proposta d’aprovació de l'expedient de Contractació per a la prestació del servei de gestió de les llars d’infants municipals El Molinet i la Baldufa, ubicades al carrer del Molí, número 20 i al carrer Bonaterra, número 12, de Vilanova del Camí, respectivament, i aprovació del PCAP i PPTP, convocant la seva licitació.
4.3.- Proposta de ratificació del Decret nº. 605 del 29 d’abril de 2021, de nomenament de representant de l’Administració en la comissió de selecció del director/a de centres educatius municipals.

5.- Àrea d’Esports, Serveis Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i Consum

5.1.- Proposta d’aprovació d’incoació de l’expedient d’establiment del servei públic d’atenció integral de les persones grans en l’àmbit rural.
5.2.- Proposta d’aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de Vilanova del Camí.
5.3.- Proposta d’aprovació inicial del Reglament d’ajuts a alimentació de Vilanova del Camí.

6.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.07.2021 | 09:07