Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització d’edificis i instal·lacions

És el tràmit administratiu indispensable per acreditar la finalització de l’obra, i que aquesta s’ha efectuat d’acord amb el projecte i les condicions imposades per aquest ajuntament, estant en condicions d’ésser utilitzada.

La comunicació s’ha de formalitzar a l’ajuntament un cop finalitzades les obres les quals han de disposar de la corresponent llicència o permís municipal.  

Tramitació:          

 1. Adreceu-vos al Registre Municipal i presenteu la instància junt amb la documentació a presentar indicada a l’últim apartat.
 2. Un cop resolta la sol·licitud, us notificarem la resolució a la vostra adreça indicada per a notificacions.  
 3. LA PRESENTACIÓ INCOMPLERTA DE LA COMUNICACIÓ, NO ÉS JURÍDICAMENT EFICAÇ I PER TANT, NO HABILITA PEL RECONEIXEMENT O L’EXERCICI DEL DRET. 

Quin cost té:

L'establert a les Ordenances fiscals

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit. Un/a representant degudament autoritzat/da.

Cal aportar:

 • DNI, NIF o NIE del promotor (còpia compulsada)
 • CIF de la societat promotora (còpia compulsada)
 • Instància segons model oficial.

 • Còpia compulsada del Certificat de final de l’obra, visat pel col·legi corresponent.
 • Fotocòpia del Llibre de l’edifici –Quadern de Registre i Quadern de Manteniment-.
 • Fotocòpia Imprès 902 de sol·licitud d’alta obra nova a l’ORGT.
 • Fotocòpia de l’escriptura de divisió horitzontal (només en edificis plurifamiliars).
 • Presentar comunicació prèvia per a l’activitat d’aparcament, segons els requisits indicats a la web municipal
 • Fotocòpia Certificat expedit per la Generalitat (Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació) i/o equivalent de l’Estat (Dirección General de Telecomunicaciones y tecnologías de la información – Jefatura Provincial de Barcelona),
 • Còpia compulsada del certificat del gestor de residus referent a la quantitat i tipus dels residus lliurats, d’acord amb el projecte d’obres.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Vilanova del Camí

Plaça Castell, 1 - 08788 Vilanova del Camí - Barcelona
Telèfon:938 054 422
Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
Horari:  
Atenció al públic: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19:30 hores els dijous, excepte els mesos de juliol i agost

Darrera actualització: 23.01.2020 | 20:06