Ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis universitaris, estudis de formació professional de grau superior i de grau mig, i estudis integrats per als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI)

Termini de presentació fins al 8/10/2021

Els ajuts tenen per finalitat fomentar la cultura i la formació entre la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció les activitats següents:
- Estudis universitaris de grau
- Estudis de formació professional de grau superior i de grau mig
- Estudis integrats per als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI)

El tràmit es realitza a través de la plataforma eTRAM, i és necessari certificat digital. En cas de no disposar de certificat, us podeu donar d'alta a idCAT Mòbil, que us permetrà fer el tràmit i que es realitza en poc temps de manera senzilla. Des d'aquest enllaç trobareu més informació i us podreu donar d'alta. Donar-se d'alta a idCAT Mòbil

Per a més informació us podeu dirigir a l'Àjuntament de Vilanova del Camí, al telèfon 93 805 44 22

Quan es dóna resposta:

Les sol·licituds s’han de formular amb el model que consta com a annex d’aquesta convocatòria. S’han de dirigir a la senyora Alcaldessa de l’Ajuntament, i s’han de presentar en el Registre d’entrada de
l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 20 dies hàbils des de la
publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden sol·licitar aquesta subvenció persones empadronades a Vilanova del Camí, i que cursin estudis:
— Universitaris de grau
— Formació professional de grau superior i de grau mitjà
— Integrats per als ensenyaments professionals de música i dansa (PEI)

Cal aportar:

 • La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels documents següents:
  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocòpia del títol corresponent de família nombrosa.
  - Fotocòpia del títol corresponent de família monoparental.
  - Certificat expedit per l’Administració competent del grau de discapacitat.

  * Aquests 4 primers documents no serà necessària la seva presentació si ja hi han format part d'un altre expedient presentat en aquest ajuntament amb una antiguitat no superior als 5 anys.

  - Justificant de la matrícula per al curs corresponent a la convocatòria.
  - Volant de convivència i volant històric del sol·licitant. (des dels Serveis Administratius del Departament de Secretaria es farà la consulta de dades al Padró Municipal d’habitants).
  - Document acreditatiu del compte bancari (segons model adjunt).
  - Declaració responsable, segons Annex adjunt.
  - Expedient acadèmic del curs anterior a la data de la convocatòria.
  - Certificat d’ingressos del darrer exercici fiscal, emès per l’Agència Tributària, per a cadascun dels membres de la unitat familiar o autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè l’Ajuntament faci la consulta.
  - Ubicació del centre d’estudis amb la seva ubicació (municipi i la seva distància amb Vilanova del Camí en km.)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Demanant informació i/o Cita Prèvia a l'OAC de l'Ajuntament. Telèfon 93 805 44 22

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:21