Subvencions reintegrables per al foment de l'activitat econòmica per la incidència del COVID-19

Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment d'atorgament de subvencions de caràcter reintegrable, d’acord amb l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, a les activitats empresarials i professionals de Vilanova del Camí que s’indiquen a la base segona, per reprendre o adaptar la seva activitat econòmica pels efectes causats per la pandèmia del COVID 19.

Consulteu les bases en el document adjunt, a la banda dreta ➡

Les sol·licituds es poden presentar fins el 31 de juliol de 2020


El tràmit pas a pas

 1. Descarregueu i ompliu els documents adjunts de sol·licitud i transferència, que es troben a la banda dreta d'aquest formulari, i que són editables en el mateix ordinador.

 2. Cliqueu sobre l'accès a Tramitar la Instància genèrica, i seleccioneu clicant Instància genèrica. Ompliu les dades requerides al formulari de tramitació i adjunteu els arxius, en format pdf o imatge, de la documentació requerida (Instància de sol·licitud i imprès de transferència).

 3. Finalment, premeu "Enviar".

IMPORTANT: Si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol.licitar-lo en el següent enllaç: Sol.licitar un IdCat mòbil
(Si voleu conèixer com donar-se d'alta a idCAT Mòbil cliqueu aquí)

Quan es dóna resposta:

L’alcaldessa atorgarà o denegarà motivadament els ajuts en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds. L’acord de concessió posa fi a la via administrativa.
De conformitat amb l’article 20.8.b) de la Llei General de Subvencions i amb les condicions establertes en el mateix, les subvencions concedides es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) fent constar el programa i crèdit pressupostari al que s’imputin, persona beneficiaria, quantitat concedida, objectiu i finalitat de la subvenció.
La mateixa informació es publicarà al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, tot allò sense perjudici de la publicitat que s’hagi de publicar de conformitat amb la normativa sobre Transparència.
Cada peticionari serà notificat individualment en relació a la concessió o denegació de la seva sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

Es podran beneficiar d’aquests ajuts els empresaris individuals, petites i mitjanes empreses, de qualsevol sector d’activitat i amb qualsevol forma jurídica i ubicades a Vilanova del Camí. L’empresa ha d’haver estat constituïda abans de l’inici de l’Estat d’Alarma proclamat pel RD 463/2020, de 14 de març.
En tot cas, aquestes ajudes estan limitades a les activitats que compleixin les dues condicions següents:
 Que durant l'exercici 2019 no hagin superat la facturació de 700.000 euros.
 Que en la data inicial de sol·licitud de la subvenció tinguin menys de deu treballadors.

Cal aportar:

 • Documentació a presentar:

  A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació que segueix:
  A. Documentació de caràcter administratiu.
  a) Quan no coincideixi amb la persona sol·licitant perquè no es tracti d’un empresari individual, identificació de la persona o entitat beneficiària, amb expressió del seu NIF. En aquest sentit, s’haurà d’aportar l’escriptura de constitució i poders de la societat i resolució d’inscripció d’aquesta escriptura al Registre mercantil, o al registre específic de cooperatives i societats laborals, per a les societats cooperatives o altre registre que legalment correspongui. En el cas de societats civils i comunitats de béns, acta de protocol·lització del document privat de constitució davant notari o legitimació notarial de les signatures del contracte de constitució.
  b) En el cas que el sol·licitant actuï en representació en representació d’una persona jurídica, la documentació que acrediti aquesta representativitat.
  c) Document d'alta de la declaració censal (model 036/037) que acrediti que l’activitat compleix els requisits de la convocatòria i que es troba en el municipi de Vilanova del Camí.
  d) Informe CIRBE /informe ASNEF.
  e) Imprès de transferència bancària.
  B. Documentació de compliment dels requisits.
  L’acompliment dels requisits establerts en la base 2 es farà per una declaració responsable, el model de la qual s’aprovarà juntament amb la convocatòria. L’Ajuntament podrà comprovar el seu compliment i demanar la documentació que ho acrediti si ho creu convenient.
  C. Documentació sobre l’objecte de subvenció.
  Projecte d’actuació:
  - Memòria de l’actuació que es vol portar a terme i justificació de la seva necessitat per reprendre o adaptar la seva activitat a les circumstàncies generades pel Covid-19.
  - Pressupost econòmic justificat de l’actuació descrita en despesa elegible corresponent a un o més dels conceptes establerts en la base tercera, que tingui un import mínim de 1.000 euros.
  D. Documentació per a la baremació de les sol·licituds.
  Per acreditar l’acompliment dels criteris d’atorgament s’han de presentar els documents següents:
  a) Sector de l’activitat: es comprovarà amb el document presentat segons l’apartat A.c)
  b) Activitats ubicades a peu de carrer: es comprovarà amb la declaració censal presentada. L’Ajuntament podrà demanar fotografia.
  d) El nombre de treballadors a la data de sol·licitud de la subvenció: informe de vida laboral de l’empresa, que inclogui codi CDR de verificació.
  e) Per tenir un o més treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent: el certificat de discapacitat del/s treballador/s esmentat/s.
  f) En relació a la forma jurídica: s’acreditarà amb la documentació administrativa presentada.

  En el cas que els sol·licitants ja hagin presentat a l’Ajuntament de Vilanova del Camí un o més dels documents establerts en aquesta base, podran al·legar-ho per no tornar-los a presentar sempre amb la indicació de la data (que no pot ser superior a cinc anys) i motiu de presentació, i declarar de forma responsable conforme el seu contingut és vigent.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 16.07.2020 | 18:54