Subvenció econòmica atenció immediata de persones amb risc d’exclusió social derivada de l’actual crisi sanitària, econòmica i social causada pel covid 19 i com a conseqüència de trobar-se afectada per un expedient de regulació d'oc

L'Ajuntament de Vilanova del Camí destinarà 50.000 €, en una línia directa de subvencions per atendre, de manera immediata, les persones en risc d'exclusió social degut a la crisi causada pel coronavirus.

Aquestes subvencions, de caràcter puntual, extraordinari i excepcional, s’adrecen a les persones que s’han vist afectades per un ERTO i que, a data d’avui, encara no han cobrat la prestació.

L’objectiu d’aquestes ajudes és garantir el manteniment de les necessitats bàsiques com l’alimentació.

L’import de les subvencions varia en funció del membres de la unitat familiar.

 • Per a 1 o 2 membres: 200 €
 • Per a 3 membres: 260 €
 • Per a 4 membres: 320 €
 • Per a 5 membres: 380 €
 • Per a 6 o més membres: 440 €
 • En cas d’haver-hi menors de 3 anys es complementarà amb 50 €

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant una instància genèrica i adjuntant la documentació necessària que trobareu detallada a la convocatòria de la subvenció.

El tràmit pas a pas

 1. Descarregueu i ompliu els documents adjunts d'Instància de sol·licitud, formulari d'Autorització per a la Consulta de Dades i el formulari per a la Transferència Bancària, que es troben a la banda dreta d'aquest formulari, i que són editables en el mateix ordinador.
 2. Cliqueu sobre l'accès a Tramitar la Instància genèrica, i seleccioneu clicant Instància generica. Ompliu les dades requerides al formulari de tramitació i adjunteu els arxius en format pdf o imatge la documentació requerida (Instància de sol·licitud, formulari d'Autorització per a la Consulta de Dades i el formulari per a la Transferència Bancària). Finalment, premeu "Enviar".

IMPORTANT: Si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol.licitar-lo en el següent enllaç: Sol.licitar un IdCat mòbil
(Si voleu conèixer com donar-se d'alta a idCAT Mòbil cliqueu aquí)

Qui pot sol·licitar-ho:

1) Persones empadronades a Vilanova del Camí.

2) Estar inclòs/sa en un expedient de regulació d’ocupació o d’ocupació temporal i no haver tingut cap ingrés, a la data de la sol·licitud, de les prestacions corresponent ERTO/ERO.

3) No disposar el nucli familiar d’un saldo en compte/s corrent/s superiors a: 800 €.

4) No tenir deutes cap de les persones del nucli familiar i que siguin majors de 18 anys amb la Seguretat Social, amb l’Agència Tributària i amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Cal aportar:

 • A la sol·licitud de la subvenció social caldrà adjuntar la següent documentació:

  1. Instància presentada amb el model normalitzat i subscrita pel sol·licitant.

  2.La signatura digital substitueix la identificació, però en el cas que el sol·licitant sigui diferent del beneficiari caldrà adjuntar l’autorització necessària per fer la tramitació.

  La signatura digital acredita la identitat de l’interessat. En el cas d’actuar per mitjà de representant, caldrà acreditar aquesta representació.

  3. Autorització de totes les persones majors d’edat del nucli familiar segons la qual es pot accedir a consultar les dades de l’Agència Tributària, Seguretat social i a l’Ajuntament de Vilanova del Camí; autorització que es podrà fer constar en la instància de sol·licitud.

  4. Extracte bancari dels 3 últims mesos de tots el comptes corrents.

  5. Documents en relació a expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i expedient regulador d’ocupació (ERO):
  A. Certificat de l’empresa d’estar incorporat a un ERTO/ERO
  B. En cas de no obtenir certificat, declaració responsable de què la persona sol·licitant de la prestació està inclosa en un expedient de regulació d’ocupació temporal i a data de presentació de la sol·licitud no ha vist ingressada la seva prestació.

  6. Declaracions responsables incloses a la instància de sol·licitud relatives a:
  A.El titular ha d’estar inclòs/sa en un expedient de regulació d’ocupació o d’ocupació temporal i el nucli familiar en el que conviu reuneix les condicions per rebre l’ajut de la convocatòria.
  B. Acceptació de la prestació econòmica.
  C.Compromís a realitzar la despeses de necessitats bàsiques en comerços i botigues de Vilanova del Camí i guardar les factures / rebuts durant un any.

  7. Volant de convivència (D’acord amb el que disposa Llei 39/2015, d’accés electrònic als ciutadans als serveis públics, des dels Serveis Administratius del Departament de Secretaria es farà la consulta de dades al Padró Municipal d’habitants a fi i efecte de comprovar la residència de la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar.)

  Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 05.05.2020 | 18:15